1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew Opis projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”. Projekt obejmował remont i modernizację systemów grzewczych w dwóch budynkach

2. Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew  Partnerzy projektu: Gmina Teresin, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina  Opis projektu: „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3

3. Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap I i II

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Pokrzywnica Opis projektu: I etap obejmował wymianę urządzeń grzewczych przeprowadzono w 57 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienią m.in. na kotły gazowe (29 szt.), pellet (28 szt.). Projektem objęty został również budynek szkoły w Nowym Niestępowie, który został poddany termomodernizacji, m.in. zostały docieplone przegrody zewnętrzne, dokonano wymiany pokrycia

4. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Ożarów Mazowiecki Opis projektu: Gmina Myszyniec z udziałem Partnerów: Powiatu Ostrołęckiego, Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związku Stowarzyszeń Kurpsie Razem” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach zrealizowała projekt pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec”, który współfinansowany był

5. Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Płońsk Opis projektu: Wychodząc naprzeciw problemom w zakresie ochrony środowiska, Gmina Płońsk postawiła sobie za główny cel poprawę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej na terenie gminy. Celem bezpośrednim projektu była redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie „niskiej emisji”. Konsekwencją wymiany urządzeń

6. Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Raciąż Opis projektu: W ramach jego wykonania do przewidzianych prac włączono siedem budynków miejskich, znajdujących się na terenie miasta – Urząd Miejski, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Halę Sportową przy Stadionie Miejskim, Szkołę Podstawową im. Stanisława Konarskiego, Miejskie Przedszkole oraz budynek Miejskiego Ośrodka

7. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Elektronicznych Przy ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia Opis projektu: Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Projekt dotyczył: Zmniejszenia zapotrzebowania na energię o 75,07% w stosunku do stanu sprzed inwestycji; Racjonalizacji zużycia energii – oszczędzanie energii, produkowanie jej zgodnie z ustalonymi potrzebami energetycznymi obiektu i zwiększenie sprawności energetycznej zgodnie z koncepcją

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Mińsk Mazowiecki Opis projektu: W ramach projektu przeprowadzono głęboką termomodernizację w celu poprawy efektywności energetycznej szkolnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki tj. Szkoły Podstawowej w Brzózem, Zespołu Szkół w Janowie oraz Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielehowiznie. Projekt obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów, wymianę

9. Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: GMINA NADARZYN Opis projektu: W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostało wykonanych 17,118 km ścieżek rowerowych. Powstało także  6 punktów Bike & Ride – każdy z 10 miejscami postojowymi oraz dwa punkty serwisowe wyposażone w pompkę do roweru, zestaw narzędzi, a także w ławkę – jako miejsce odpoczynku. Przedsięwzięcie

10. Sochaczewski Eko-bus

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew Partnerzy projektu: Powiat Sochaczewski, Gmina Brochów Opis projektu: „Sochaczewski Eko-bus” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów

11. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – etap I

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Wyszków Partnerzy projektu: Powiat Wyszkowski, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Ostrołęce Opis projektu: Głównym celem projektu była poprawa jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Wyszkowie poprzez rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego oraz zwiększenie wykorzystania publicznego transportu zbiorowego. Dzięki realizacji projektu od 2018 roku mieszkańcy Wyszkowa mogą korzystać z kładki

12. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/rynek 15 oraz Rwańska 4/rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu rynku – Etap 1

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia Celem głównym projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim poprzez rewitalizację zabytkowego zespołu kamienic Deskurów na cele gospodarcze i społeczne, w tym kulturowe i edukacyjne. W rewitalizowanych obiektach zaprojektowano następujące strefy: Strefa kultury  – zaprojektowana strefa zarządzana jest przez samorządową instytucję kultury, która organizuje wystawy

13. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia Partner projektu: Powiat Radomski Opis projektu: Głównym celem projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Kompleksowy projekt obejmował swym zakresem następujące prace 1 Opracowanie dokumentacji projektowej

14. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Czarnia Celem głównym projektu jest zmniejszenie niskiej emisji CO2 na terenie gminy Czarnia i województwa mazowieckiego. Cele szczegółowe w obszarze środowiskowo-przyrodniczym: poprawa jakości powietrza, podwyższenie standardu życia mieszkańców, obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii cieplnej, zwiększenie produkcji energii ze OZE, wzrost efektywności energetycznej budynków prywatnych i publicznych. Cele szczegółowe

15. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Płońsk – etap II

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Płońsk Projekt obejmuje głęboką modernizację energetyczną 3 budynków użyteczności publicznej w Płońsku: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego oraz siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku. W ramach projektu wykonano prace polegające m.in. na: ociepleniu obiektów – w tym dachów i stropodachów, fundamentów, elewacji, a także docieplenie

16. Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających m.st. Warszawę poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj. Zabytkowy budynek przy ul. Jagiellońskiej 28, który znajdował się w złym stanie technicznym i był wyłączony z użytkowania, poddany został niezbędnym pracom modernizacyjno

17. Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: GMINA NADARZYN W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn został wybudowany parking Park & Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadarzyn, który dodatkowo pełni funkcję zintegrowanego węzła (centrum) przesiadkowego. Inwestycja powstała w centralnej części miejscowości Nadarzyn przy skrzyżowaniu ul. Granicznej z Mszczonowską oraz przy ścieżce rowerowej. Efektem projektu było

18. Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto stołeczne Warszawa Partner projektu: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i gospodarcza części warszawskiej Pragi, tzw. Nowej Pragi poprzez modernizację zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego oraz zagospodarowanie jego otoczenia. Pałacyk Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 przez dłuższy czas był nieużytkowany z powodu złego stanu

19. OZE w Gminie Nadarzyn

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: GMINA NADARZYN W ramach projektu 271 gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Nadarzyn skorzystało z odnawialnych źródeł energii. Zakres inwestycji obejmował dostarczenie urządzeń oraz wykonanie kompletnych instalacji: pomp ciepła do c.w.u., pomp ciepła do c.o., kolektorów słonecznych (2, 3 lub 4 absorbery), paneli fotowoltaicznych (3kW, 5kW). Efektem ekonomicznym realizacji

20. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz powiecie pułtuskim

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Pokrzywnica/Gmina Pokrzywnica Partnerzy projektu: Gmina Obryte, Gmina Ojrzeń, Powiat Pułtuski Łącznie w ramach projektu zrealizowano 697 instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym:430 instalacji kolektorów słonecznych, 259 instalacji fotowoltaicznych, 8 instalacji pomp ciepła. W Gminie Pokrzywnica zrealizowano 213 instalacji kolektorów słonecznych, 184 instalacje fotowoltaiczne oraz 8 instalacji pomp ciepła oraz

21. Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto Ostrów Mazowiecka W ramach projektu poddano adaptacji na cele kulturowe zabytkowy budynek „Jatek”, wybudowany w 1903 r., znajdujący się przy ul. Pocztowej 12 w Ostrowi Mazowieckiej. Obiekt stanowi świadectwo eklektycznej architektury początku XX wieku. Wykonany z palonej cegły ceramicznej, od czasów wybudowania był siedzibą targu mięsnego. Na górze znajdowały

22. Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego Dolina Wkry w Pomiechówku

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Pomiechówek Partner projektu: Nadleśnictwo Jabłonna Opis projektu:  Projekt obejmuje działania polegające na poprawie jakości środowiska przyrodniczego, jego ochronę, w tym ochronę in-situ i szeroko zakrojone działania edukacji przyrodniczej, modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego. Celem

23. Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Opis projektu:  Oranżeria zlokalizowana jest w zespole pałacowo-parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zaś przestrzeń objęta projektem zlokalizowana jest w suterenie budynku. Projekt miał na celu aranżację i przygotowanie przestrzeni do pełnienia funkcji sal ekspozycyjnych. Zakładał podział na cztery oddzielne ekspozycje, podejmujące różne aspekty budynku: jego historię

24. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Opis projektu:  Przedmiotem inwestycji był remont podziemi kościoła opinogórskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny oraz poddanie konserwacji wybranych zabytkowych nagrobków na cmentarzu grzebalnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze. W ramach działań związanych z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją oraz modernizacją podziemi kościoła przeprowadzono: odwodnienie; poddanie renowacji

25. Projekt pt. „Rewitalizacja. Per causam ad animi”

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Pl. Gen. Józefa Bema 8, 07-410 Ostrołęka. Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partnerzy projektu: Miasto Ostrołęka, Powiat Ostrołęcki Opis projektu:  Celem projektu „Rewitalizacja. Per causam ad animi” było przywrócenie zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy Pl. gen. J. Bema 9 dawnej świetności i nadanie budynkowi

26. Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto Żyrardów Partnerzy projektu: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie Opis projektu:  Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie. Rewaloryzacja obiektu, w połączeniu z zapewnieniem dostępu do jego wnętrz osobom niepełnosprawnym, udostępnieniem nowych powierzchni na

27. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto Żyrardów Partnerzy projektu: Gminy: Michałowice, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków Opis projektu:  Głównym celem projektu pn.„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę

28. Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę Centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Pilawa Partnerzy projektu: Usługi Transportowe Janusz Wołoszka, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Opis projektu:  Dzięki środkom unijnym w Pilawie przy dworcu PKP, powstał parking na 103 miejsca, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnością, pętla autobusowa z wiatą przystankową oraz zadaszony parking dla 30 rowerów, 2 stacje do

29. Muzeum Wycinanki Polskiej

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Konstanciński Dom Kultury Opis projektu:  Dzięki funduszom europejskim udało się stworzyć miejsce, w którym sztuka wycinankarstwa jest ciągle żywa, a z zabawy z nożyczkami i papierem wychodzą małe dzieła sztuki. A zaczęło się od remontu zabytkowego Domu Ludowego.  Prace w ramach projektu polegały na  robotach budowlanych, montażowych oraz konserwatorskich. Odtworzono

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – termomodernizacja budynku C

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Instytut Matki i Dziecka Opis projektu:  Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w najbliższym otoczeniu Instytutu Matki i Dziecka poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynku C. Projekt służy także poprawie funkcjonalności obiektu i dostosowaniem do obecnych potrzeb poprzez przebudowę i rozbudowę budynku. Cel zostanie

31. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Grodzisk Mazowiecki Partnerzy projektu: Powiat Grodziski, Gmina Żabia Wola Opis projektu:  Projekt pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne”  zakładał dostosowanie istniejącego obiektów zabytkowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki: Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie oraz Willi „Niespodzianka” w

32. Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: GMINA JABŁONNA LACKA Partnerzy projektu: GMINA CERANÓW, NADLEŚNICTWO SOKOŁÓW PODLASKI, PARAFIA PW. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W WIROWIE Opis projektu:  Cel główny projektu jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym z celem działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”. Celem głównym projektu było: „Wzrost efektywności energetycznej budynków

33. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock Opis projektu:  Zakres projektu – budowa 14,3 km dróg dla rowerów na terenie Płocka: 1.R-32 w ciągu ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ul. Wąskiej do granicy miasta 2.R-70 w ciągu ulicy Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej od ulicy Kolejowej do granicy miasta oraz od ulicy Portowej do

34. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Powiat Warszawski Zachodni Opis projektu:  Genezą projektu jest diagnoza sytuacji na terenie powiatu: niska efektywność energetyczna występującej tu infrastruktury, nadmierne zużycie energii cieplnej i elektrycznej, znaczące koszty utrzymania, niski stopień wykorzystania OZE, wysoka emisja zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2, benzo(a)pirenu i pyłów PM10 i PM2,5. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków należących do powiatu

35. Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Klembów Opis projektu:  Szczegółowym celem projektu było „Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych regionu” poprzez odnowienie i udostępnianie zabytku, jako jednego z bardzo istotnych walorów województwa mazowieckiego. Celem bezpośrednim projektu była renowacja i adaptacja obiektu zabytkowego, jakim jest XVII-wieczny Zespół Pałacowy w Woli Rasztowskiej. W szczególności było to: –

36. Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa  Partnerzy projektu: Gmina Miasto Marki,  Miasto Ząbki  Opis projektu:  Projekt „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” zrealizowany został w ramach Strategii ZIT WOF 2014-2020+ na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Obejmował budowę/przebudowę odcinków dróg rowerowych o charakterze komunikacyjnym o długości 72,8 km. W

37. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Węgrów Opis projektu:  Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną oraz ekologiczną 8 budynków użyteczności publicznej w 6 lokalizacjach:   1.Szkoła Podstawowa nr 2 (3 budynki w tym sala gimnastyczna);  2. Gimnazjum ( ob. Szkoła Podstawowa nr 1);  3. Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”; 

38. Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock Partnerzy projektu: Projekt został przygotowany w partnerstwie:  Gmina Miasto Płock – Lider projektu, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Stara Biała, Gmina Nowy Duninów – Partnerzy projektu. Zakres współpracy został określony w umowie partnerskiej stanowiącej załącznik do  wniosku o dofinansowanie projektu.  Opis projektu:  Projekt to zintegrowane, spójne

39. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Myszyniec Partnerzy projektu: Powiat Ostrołęcki, Parafia Rzymsko — Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” Opis projektu:  Gmina Myszyniec z udziałem Partnerów: Powiatu Ostrołęckiego, Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związku Stowarzyszeń ,Kurpsie Razem” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach zrealizowała projekt pn.:

40. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Wyszków Partnerzy projektu: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Wyszkowie oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Idziego w Wyszkowie Opis projektu:  Celem projektu była poprawa dostępu do kultury w Gminie Wyszków poprzez ochronę oraz efektywne wykorzystanie zabytkowych obiektów. Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego oraz wzrost atrakcyjności zabytków Wyszkowa –

41. Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne.

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto Maków Mazowiecki  Opis projektu:  Celem projektu była rewitalizacja oraz aktywizacja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim. Zakres prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabezpieczył i utrwalił dawną substancję zabytkowego obiektu, zahamował destrukcję, wyeksponował wartości historyczne i estetyczne. Projekt rewitalizacji zakładał wybór najbardziej efektywnych rozwiązań zaproponowanych w audycie energetycznym

42. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Lubowidz Opis projektu:  Zadanie pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE). Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł

43. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Ciechanów  Partnerzy projektu: Politechnika Warszawska, Powiat Ciechanowski Opis projektu:  Zakres projektu obejmował rewaloryzację dwóch obiektów zabytkowych wraz z nadaniem im nowych funkcji, podnoszących regionalny potencjał turystyczny i kulturalny Ciechanowa.  1. Pierwszy obiekt to zbiornik wyrównawczy (unikalny obiekt techniki wybudowany w 1972 r, (tzw. wieża ciśnień), który przeszedł pełną