42. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Lubowidz

Opis projektu: 

Zadanie pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE).

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Lubowidz, w województwie mazowieckim poprzez zastosowanie instalacji wykorzystujących Odnawialne źródła Energii.

Przedmiotem projektu jest zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac związanych z budową systemów wytwarzania energii elektrycznej I cieplnej w obiektach gminnych i indywidualnych mieszczących się na terenie Miasta i Gminy Lubowidz, z zastosowaniem instalacji Odnawialnych źródeł Energii. Projekt polega na wykonaniu prac:

  • montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 45 szt., o łącznej mocy całkowitej 415 kW;
  • montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej w ilości 29 sztuk;
  • wymiana źródeł ciepła na kotły na biomasę na potrzeby ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w ilości 13 sztuk.

Całkowite nakłady inwestycyjne na realizacje projektu wynoszą zgodnie z umową 3 290 013,39 PLN.