32. Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: GMINA JABŁONNA LACKA

Partnerzy projektu: GMINA CERANÓW, NADLEŚNICTWO SOKOŁÓW PODLASKI, PARAFIA PW. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W WIROWIE

Opis projektu: 

Cel główny projektu jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym z celem działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”.

Celem głównym projektu było: „Wzrost efektywności energetycznej budynków w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminach nadbużańskich w celu wzmożonej ochrony stanu środowiska naturalnego”. Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

– redukcję energii do ogrzewania obiektów i c.w.u.;

– zwiększenie wykorzystania instalacji OZE w produkcji energii;

– redukcję kosztów dotyczących obsługi energetycznej obiektów;

– redukcję emisyjności pyłów i gazów w tym CO2 i wzrost dbałości o stan powietrza atmosferycznego.

Celami pośrednimi projektu było: zwiększenie ochrony środowiska, poprawa zdrowia mieszkańców obszaru gmin nadbużańskich, wzrost aprobaty społeczności lokalnej dla działań władz lokalnych i władz województwa, stworzenie kanału informacji dot. możliwości finansowania projektów w oparciu o fundusze UE.

Realizacja przedsięwzięcia pozytywnie oddziałuje na środowisko ze względu na cel i zakres wykonanych prac, których celem było zmniejszenie zapotrzebowania na energię i redukcję emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery poprzez zastosowanie źródła energii odnawialnej – projekt zakładał wykorzystanie źródła alternatywnego w postaci kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.