13. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia

Partner projektu: Powiat Radomski

Opis projektu:

Głównym celem projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Kompleksowy projekt obejmował swym zakresem następujące prace

1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przez Gminę Miasta Radomia;

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przez Powiat Radomski;

3. Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą;

4. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów na terenie Gminy Miasta Radomia,

5. Przebudowa parkingu P&R w Radomiu;

6. Rozbudowa inteligentnych systemów transportowych;

7. Dostawa i montaż wiat przystankowych;

8. Rozbudowa drogi powiatowej 3503W Młódnice–Jarosławice–Cerkiew-Radom wraz z budową ścieżki rowerowej;

9. Rozbudowa drogi powiatowej 3507W Taczów–Taczówek – Milejowice wraz z budową ścieżki rowerowej;

10. Wykup gruntów;

11. Nadzór inwestorski;

12. Promocja projektu;

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy funkcjonowania systemu transportu, wzrostu udziału w podróżach niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz poprawy jakości.

Projekt był realizowany na terenie miasta Radomia oraz Gminy Zakrzew leżącej w powiecie radomskim. Rezultatem wsparcia infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego, było promowanie alternatywnych form przemieszczania się oraz wzrost zainteresowania mieszkańców regionu korzystaniem z transportu publicznego. Tym samym rezultaty projektu przyczyniały się do ograniczenia emisji CO2, jak i innych zanieczyszczeń, wpisując się jednocześnie w priorytety UE w zakresie transportu, w tym m.in.: cyfryzacja usług transportowych, zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych i elektryfikacja środków transportu. Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej zarówno dla Gminy Miasta Radomia jak i dla Gminy Zakrzew.

Link do strony internetowej projektu:  https://mzdik.pl/index.php?id=221 

Linki do publikacji na temat projektu:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/wsparcie-ponad-56-mln-zl-dla-radomia-na-rozwoj-mobilnosci-miejskiej/

https://archiwum.radompowiat.pl/183_PROGRAMY_EUROPEJSKIE_I_KRAJ.HTM

https://www.cozadzien.pl/zdjecia/pierwszy-elektryk-w-ramach-projektu-multimodalnego-w-mpk-zdjecia/64307

https://www.cozadzien.pl/radom/w-radomiu-beda-autobusy-elektryczne/50618