10. Sochaczewski Eko-bus

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew

Partnerzy projektu: Powiat Sochaczewski, Gmina Brochów

Opis projektu:

„Sochaczewski Eko-bus” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

W ramach realizacji projektu wdrożono nowoczesne rozwiązania w obszarze transportu:

  • zakup ekologicznych autobusów niskoemisyjnych tj. zakup 2 nowych autobusów o napędzie spalinowym spełniającym normę EURO VI oraz zakup 3 nowych autobusów o napędzie elektrycznym;
  • wykorzystanie ITS w obszarze transportu:

– zakup 5 szt. tablic przystankowych dynamicznego rozkładu jazdy wraz z ich równomiernym rozlokowaniem na przystankach komunikacyjnych o wysokim stopniu znaczenia dla obsługi pasażerskiej miasta;

– zakup 2 biletomatów stacjonarnych oraz stanowisko sprzedaży i personalizacji biletu okresowego, które wdrożyło system biletu elektronicznego w ramach miejskiej komunikacji autobusowej;

– organizacja 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym na terenie bazy ZKM.

Projekt obejmował także:
– zakup i zainstalowanie 26 wiat przystankowych,

– modernizację Parkingów P+R poprzez oznakowanie i montaż 2 stojaków na rowery;
– wykonanie stałej organizacji ruchu na placu przed dworcem PKP;
– modernizację ścieżki rowerowej poprzez wyznaczenie i oznakowanie;
– montaż stojaka rowerowego przy Pl. Kościuszki.

Dzięki realizacji projektu publiczny transport zbiorowy sochaczewskiego samorządu uległ znaczącej transformacji ukierunkowanej na:

  • zmniejszenie emisji CO2 i PM10,
  • zmniejszenie hałasu komunikacyjnego,
  • zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem,
  • przesunięcie międzygałęziowe ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji indywidualnej na rzecz komunikacji zbiorowej,
  • dywersyfikację sposobów transportu,
  • poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.

Link do strony internetowej projektu:  https://sochaczew.pl/sochaczewski-eko-bus.html