22. Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego Dolina Wkry w Pomiechówku

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pomiechówek

Partner projektu: Nadleśnictwo Jabłonna

Opis projektu: 

Projekt obejmuje działania polegające na poprawie jakości środowiska przyrodniczego, jego ochronę, w tym ochronę in-situ i szeroko zakrojone działania edukacji przyrodniczej, modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego. Celem projektu jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności na terenie lasów pomiechowskich, w tym w dolinie rzeki Wkry. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe tj.

  1. przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych;
  2. ochronę zagrożonych gatunków, ich siedlisk, w tym ochronę in-situ;
  3. ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego;
  4. edukację przyrodniczą na temat chronionych w projekcie zasobów przyrodniczych oraz ich promocje.

Projektowane ukształtowanie terenu zakłada zachowanie 100% powierzchni biologicznie czynnej a kanalizacja ruchu turystycznego poprzez wyznaczony system komunikacji wpłynie korzystnie na stan środowiska i zapobiegnie niekontrolowanemu zadeptywaniu zbiorowisk roślinnych. Projekt był realizowany etapami: prace przygotowawcze (dokumentacje, studia, pozwolenia), prace budowlane, zakup wyposażenia, przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, zakończenie i rozliczenie końcowe projektu. Kampania informacyjno-edukacyjna trwała przez cały okres realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. W Parku prowadzone są warsztaty edukacyjne dla grup szkolnych według autorskiego programu opartego na założeniach Parku. Przede wszystkim mają na celu promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, ale też kładą nacisk na ochronę przyrody. W czasie edukacji wykorzystywana jest infrastruktura Parku i przedstawione w niej tematy związane z ochroną przyrody, omawiające środowisko przyrodnicze, które obejmuje Park oraz występującą w pobliskich lasach i rzece faunę i florę. W czasie warsztatów edukacyjnych dzieci mogą zapoznać się z lasem łęgowym, życiem i budową ptaków, motyli, ważek oraz pokrótce ssaków leśnych. Wspomniane tematy można rozwijać dzięki występującym w Parku modelom oraz infrastrukturze, takiej jak kładka łęgowa, wieża widokowa, liczne tablice edukacyjne, makro modele owadów, wiklinowe ssaki leśne naturalnych rozmiarów. W czasie warsztatów edukacyjnych duży nacisk kładziony jest na omówienie znaczenia w przyrodzie drzew, które są podstawowym elementem lasu, a dla człowieka są źródłem życiodajnego tlenu i wielu korzyści, które wspólnie z uczniami są wyszukiwane i omawiane. Podczas warsztatów dzieci włączane są w opowiadanie o przyrodzie i wypowiadają się na tematy z nią związane, na podstawie własnych doświadczeń.

Link do strony internetowej projektu: https://dolinawkry.pomiechowek.pl

Linki do materiałów video na temat projektu:  https://pomiechowek.pl

Linki do publikacji na temat projektu:

https://pomiechowek.pl

https://dolinawkry.pomiechowek.pl

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych: https://www.facebook.pl/p/Park-Dolina-Wkry-10039448554200/?locale=pl_PL