36. Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa 

Partnerzy projektu: Gmina Miasto Marki,  Miasto Ząbki 

Opis projektu: 

Projekt „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” zrealizowany został w ramach Strategii ZIT WOF 2014-2020+ na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Obejmował budowę/przebudowę odcinków dróg rowerowych o charakterze komunikacyjnym o długości 72,8 km. W projekcie zostało wybudowanych/zmodernizowanych 20 tras rowerowych – w tym budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w partnerstwie z Miastem Ząbki i Gminą Miastem Marki.  

Jednym z założeń projektu było wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego i zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, co wpłynęło pozytywnie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Zbudowane ścieżki będą umożliwiały potraktowanie roweru jako pełnoprawnej alternatywy dla samochodu osobowego i transportu indywidualnego. Mają charakter infrastruktury miejskiej, łączącej miejsca zamieszkania i pracy, pełnią więc funkcję korytarzy transportowych. Do realizacji zaplanowano lokalizacje, które przebiegają przez istotne węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej oraz wzdłuż ważnych arterii miasta, służących do ruchu samochodowego, co umożliwi lepszą integrację gałęzi transportu. Projekt realizował rekomendacje wskazane w dokumencie: „Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób by były użyteczne dla wszystkich, co wiąże się również z dodatkowymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała infrastruktura jest dostępna szerokiej grupie docelowej: mieszkańcom Warszawy, mieszkańcom WOF, turystom oraz osobom korzystającym z systemu Veturilo.

Linki do materiałów video na temat projektu:  https://zdm.waw.pl/dzialania/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/