18. Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto stołeczne Warszawa

Partner projektu: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i gospodarcza części warszawskiej Pragi, tzw. Nowej Pragi poprzez modernizację zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego oraz zagospodarowanie jego otoczenia. Pałacyk Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 przez dłuższy czas był nieużytkowany z powodu złego stanu technicznego i mykologicznego. Aby przywrócić dawną świetność pierwszemu murowanemu obiektowi na Nowej Pradze, pochodzącemu z XIX w. i wpisanemu do rejestru zabytków, zostały przeprowadzone prace mykologiczne m.in. zabiegi grzybobójcze i osuszające oraz naświetlanie ultrafioletem i ozonowanie. Następnie zostały wykonane kompleksowe prace modernizacyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku. W części piwnicznej wykonano podkop w celu stworzenia sali wielofunkcyjnej. Dzięki ww. pracom powstało miejsce o charakterze sąsiedzkiego centrum aktywności. Ponadto przyległy do Pałacyku ogród został zrewitalizowany i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców stał się pierwszą zieloną enklawą na Nowej Pradze. Położenie obiektu, jego sąsiedzki charakter i przylegająca do niego zielona przestrzeń sprawiły, że miejsce to stało się jednym z centralnych punktów tej części miasta, gdzie skupiają się aktywności mieszkańców oraz rozwija się lokalna przedsiębiorczość. Niniejsze przedsięwzięcie oraz projekty komplementarne w wymiarze społecznym i inwestycyjnym wpływają pozytywnie na aktywizację społeczną i gospodarczą ww. obszaru. Obecnie w Pałacyku mieści się Dom Kultury Praga, którego działalność pomaga w integracji „nowych” i „starych” mieszkańców Nowej Pragi oraz młodszych i starszych pokoleń. Zwiększył się także dostęp do usług społecznych i zostały stworzone warunki do odejścia od form opieki instytucji na rzecz opieki środowiskowej. Projekt przyczynił się także do zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz wpłynął na stworzenie nowych miejsc pracy.

Link do strony internetowej projektu: 

https://um.warszawa.pl/waw/europa/-/modernizacja-zabytkowego-budynku-palacyku-konopackiego-i-jego-otoczenia-w-celu-aktywizacji-spolecznej-i-gospodarczej-warszawskiej-pragi