5. Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Płońsk

Opis projektu:

Wychodząc naprzeciw problemom w zakresie ochrony środowiska, Gmina Płońsk postawiła sobie za główny cel poprawę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej na terenie gminy. Celem bezpośrednim projektu była redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie „niskiej emisji”. Konsekwencją wymiany urządzeń grzewczych oraz termomodernizacji budynków, obejmujących ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemu grzewczego oraz zastosowanie energii odnawialnej (zastosowanie instalacji wykorzystujących OZE – instalacja powietrznej pompy ciepła) oraz modernizacji oświetlenia było zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną dwóch budynków zlokalizowanych na terenie kompleksu budynków gminnych, w tym ograniczenie emisji spalin przedostających się do powietrza.

Cele szczegółowe projektu to:

• poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a przez to redukcja emisji gazów cieplarnianych i poprawa stanu powietrza,

• ograniczenie strat ciepła spowodowanych nieszczelnością budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie kompleksu budynków gminnych,

• obniżenie kosztów ogrzewania termomodernizowanych obiektów,

• efektywne wykorzystanie energii,

• zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

• poprawę komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków zlokalizowanych na terenie kompleksu budynków gminnych,

• eliminacja zastosowanych w dawnych latach niebezpiecznych dla zdrowia materiałów,

• zapewnienie korzystającym warunków na jak najwyższym poziomie,

• poprawa warunków bytowych,

• poprawa stanu infrastruktury technicznej,

• poprawa estetyki obiektów,

• poprawa warunków lokalowych do pracy.