37. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Węgrów

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną oraz ekologiczną 8 budynków użyteczności publicznej w 6 lokalizacjach:  

1.Szkoła Podstawowa nr 2 (3 budynki w tym sala gimnastyczna); 

2. Gimnazjum ( ob. Szkoła Podstawowa nr 1); 

3. Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”; 

4. Urząd Miejski;  

5. Dom Dziennego Pobytu;  

6. Urząd Stanu Cywilnego.  

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w Mieście Węgrów poprzez realizację prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej wraz z realizacją działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej.  

Cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe: 

– Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków;  

– Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w wyniku termomodernizacji budynków oraz modernizację systemu grzewczego; 

– Podniesienie standardu użytkowania budynków przez użytkowników końcowych oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery; 

– Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów poprzez wdrożenie ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u. 

Przeprowadzone działania skutkują poprawą efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej o co najmniej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego dla każdego z obiektów. 

Projekt uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu i zachodzących w nim zmian na trwałość inwestycji oraz wpływem przedsięwzięcia na klimat. Wśród rozwiązań zagwarantowanych   w projekcie, zapewniających odporność na zmiany klimatu znalazły się m.in.: 

 • wymiana źródła ciepła; 
 • wymiana instalacji grzewczej; 
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych; 
 • zmiana oświetlenia na energooszczędne typu LED. 

Projekt jest wyrazem troski  o stan środowiska naturalnego i stanu zdrowia oraz dążeniem do poprawy jakości życia naszych mieszkańców 

Efektem zrealizowanego projektu będzie zwiększenie komfortu w korzystaniu z placówek przez młodzież, rodziców, nauczycieli.  

Dodatkowo Miasto Węgrów uzyskało natychmiastowy efekt w poprawie estetyki przestrzeni a przede wszystkim obniży uciążliwość dla środowiska naturalnego. 

Realizacja projektu wywrze pozytywny wpływ na zdrowie społeczności lokalnych, poprzez: 

 • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczenia środowiska; 
 • poprawę jakości i wzrost standardu życia mieszkańców gminy. 

Nasz projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Kluczowym problemem, jaki został sformułowany na podstawie przeprowadzonej analizy zasobów Miasta Węgrów w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej był niewystarczający poziom termomodernizacji części budynków użyteczności publicznej. 

Standard energetyczny budynków, wchodzących w zakres rzeczowy inwestycji był zły, cechowała je przede wszystkim: 

 • niska izolacyjność cieplna ścian, dachów, okien i drzwi, 
 • niska sprawność źródeł ciepła 
 • niesprawne ogrzewanie, praca grzejników na obniżonych parametrach, ograniczających konwekcję cieplną, nawilżacze i jonizatory powietrza, zanieczyszczone instalacje ogrzewania powietrznego, 
 • zastosowanie nieefektywnego energetycznie oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej, 
 • brak zastosowania instalacji fotowoltaicznych 

Najważniejszy problem stanowiło odprowadzenie zużytego i zanieczyszczonego powietrza, spalin, dwutlenku węgla z pomieszczeń codziennego przebywania ludzi. 

Realizacja naszego projektu w istotny sposób wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zużycia paliw i energii, co z kolei ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska poprzez zatrzymania procesu zubożenia surowców naturalnych wykorzystywanych do wytworzenia energii. 

Link do strony internetowej projektu:  https://wegrow.com.pl/strona-556-termomodernizacja_obiektow_uzytecznosci.html