20. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz powiecie pułtuskim

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pokrzywnica/Gmina Pokrzywnica

Partnerzy projektu: Gmina Obryte, Gmina Ojrzeń, Powiat Pułtuski

Łącznie w ramach projektu zrealizowano 697 instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym:430 instalacji kolektorów słonecznych, 259 instalacji fotowoltaicznych, 8 instalacji pomp ciepła. W Gminie Pokrzywnica zrealizowano 213 instalacji kolektorów słonecznych, 184 instalacje fotowoltaiczne oraz 8 instalacji pomp ciepła oraz jeden kocioł na biomasę w budynku Urzędu Gminy. W Gminie Obryte zrealizowano 180 instalacji kolektorów słonecznych oraz 44 instalacje fotowoltaiczne, w Gminie Ojrzeń zrealizowano 35 instalacji kolektorów słonecznych oraz 29 instalacji fotowoltaicznych. W powiecie pułtuskim wykonano instalacje na dwóch Domach Pomocy Społecznej W Obrytem i Ołdakach. Zrealizowano 2 instalacje kolektorów słonecznych oraz 2 instalacje fotowoltaiczne, co przyczyni się do zwiększenia ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Łącznie, tylko na dwóch budynkach DPS zainstalowano instalacje fotowoltaiczne o mocy 79,56 kWp, a także 68 kolektorów słonecznych. Instalacje te pokrywają zapotrzebowanie budynków na energię elektryczną i energię cieplną oraz potrzeby ciepłej wody użytkowej. Celem projektu było zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz powiecie pułtuskim, poprawa jakości powietrza atmosferycznego  oraz podniesienie jakości i poziomu życia lokalnej terenu objętego partnerstwem.

Link do strony internetowej projektu: 

https://pokrzywnica.pl/odnawialne-zrodla-energii-szansa-poprawy-jakosci-srodowiska-naturalnego-w-gminach-pokrzywnica-obryte-ojrzen-i-powiecie-pultuskim/

https://pokrzywnica.pl/projekt-partnerski-oze-realizowany-w-gminie-pokrzywnica-sfinalizowany/

https://ojrzen.pl/odnawialne-zrodla-energii-szansa-poprawy-jakosci-srodowiska-naturalnego-w-gminach-pokrzywnica-obryte-ojrzen-i-powiecie-pultuskim/

https://bip.powiatpultuski.pl/index//id/1068