55. Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Wyszków Opis projektu:  Głównym celem projektu było rozładowanie ruchu samochodowego w korkującym się centrum Wyszkowa i upłynnienie ruchu pojazdów samochodowych, a co za tym idzie ograniczenie wysokiej emisji hałasu, ograniczenie niskiej emisji, poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej poprzez budowę drogi o długości 1,8 km

56. Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock  Opis projektu:  Zakres projektu obejmował budowę trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” oraz na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”.  Cel główny projektu – zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez wzrost dostępności i

57. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  Przeprowadzone zostały roboty budowlane związane z rozbudową przedmiotowego odcinka drogi woj. nr 541, a w szczególności poszerzone zostały jezdnie, wybudowano i rozbudowano ścieżki rowerowe i chodniki, skrzyżowania. Przeprowadzono przebudowę linii średniego napięcia, przebudowę oświetlenia drogowego, odwodnienie drogi, przebudowie przepustu.

58. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S–8

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  W ramach zadania wybudowany został nowy odcinek Dw635. W szczególności przeprowadzono budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę dodatkowych jezdni wzdłuż pasa drogi , budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, budowę odwodnienia

59. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 obejmuje odcinek od km 41+178 do km 51+599 z wyłączeniem odcinka od km 41+321,95 do km 41+567,50,  (odcinek od Grodziska Mazowieckiego do Radziejowic).  W ramach prac budowlanych wykonano: poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi,

60. Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki na terenie m. Gąbin

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  Przeprowadzono budowę nowego odcinka drogi woj. nr 577, budowę drogi głównej drogi,  budowę skrzyżowań umożliwiających włączenie projektowanej drogi do istniejącej sieci drogowej, przebudowę dróg krzyżujących się z projektowaną drogą, na odcinku bezpośrednio przylegającym do drogi, budowę trzech dróg serwisowych

61. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  Projekt obejmuje budowę drogi (obwodnicy miasta Grodzisk Mazowiecki) po nowym śladzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, od włączenia do węzła autostradowego A2/DW579 „Grodzisk” do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579  w m. Kałęczyn.   W ramach zadania przeprowadzone zostały

62. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  Przeprowadzone zostały roboty budowlane związane z wybudowaniem nowej drogi oraz rozbudową jej fragmentu, a w szczególności:  budowę drogi wojewódzkiej klasy G, budowę dróg równoległych do drogi zapewniających obsługę terenu przyległego do inwestycji,  budowę dróg poprzecznych, budowę i rozbudowę układu

63. Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.”  Opis projektu:  Przedmiotem Projektu był zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, pakiet pozderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników oraz zakup symulatora jazdy pociągiem. Tabor będący przedmiotem Projektu  obsługuje połączenia regionalne na obszarze województwa mazowieckiego po w pełni zmodernizowanej sieci TEN-T pomiędzy Warszawą  a Działdowem

64. Modernizacja 39 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.”  Opis projektu:  Projekt był kolejnym etapem działań inwestycyjnych Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. polegających na modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, wykorzystywanych w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. Zakres rzeczowy Projektu obejmował modernizację 39 pojazdów szynowych typu EN57 podczas napraw poziomu