59. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Opis projektu: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 obejmuje odcinek od km 41+178 do km 51+599 z wyłączeniem odcinka od km 41+321,95 do km 41+567,50,  
(odcinek od Grodziska Mazowieckiego do Radziejowic). 

W ramach prac budowlanych wykonano: poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, przebudowę obiektu mostowego, przebudowę i budowę nowych obiektów inżynierskich (przepusty) w dostosowaniu do projektu drogi, korektę nienormatywnych łuków poziomych, korektę nienormatywnych spadków podłużnych i łuków pionowych, budowę nowych oraz rozbudowę istniejących zatok autobusowych, rozbudowę i budowę chodników, budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, rozbudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, odwodnienia korpusu drogowego. 

Link do strony internetowej projektu:  https://api.mzdw.pl/storage/files/343/RPO-WM-2014-2020-DW-579-Radziejowice.pdf