61. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Opis projektu: 

Projekt obejmuje budowę drogi (obwodnicy miasta Grodzisk Mazowiecki) po nowym śladzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, od włączenia do węzła autostradowego A2/DW579 „Grodzisk” do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579  w m. Kałęczyn.  

W ramach zadania przeprowadzone zostały roboty związane z budową drogi głównej, budową skrzyżowań, przebudową drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budową chodników i ścieżek rowerowych, budową zjazdów, budową odwodnienia drogi i odprowadzania wody opadowej z powierzchni jezdni do odbiorników, budową urządzeń ochrony przed hałasem, roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci elektroenergetycznej oraz roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego.  Wybudowany został wiadukt nad torami kolejowymi.

Link do strony internetowej projektu:  https://mzdw.pl/pl/aktualnosci/obwodnica-grodziska-mazowieckiego-gotowa-do-uzytku

Linki do materiałów video na temat projektu: 

https://youtu.be/ZFmlUeKYuIY

https://youtu.be/WttHAE_gIuU

https://youtu.be/0tt_egTShRE

https://youtu.be/Qy_dqt83qJw

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych: 

https://www.facebook.com/people/Mazowiecki-Zarz%C4%85d-Dr%C3%B3g-Wojew%C3%B3dzkich-w-Warszawie/100047775883926/