56. Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock 

Opis projektu: 

Zakres projektu obejmował budowę trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” oraz na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”. 

Cel główny projektu – zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez wzrost dostępności i spójności komunikacyjnej północnego Mazowsza.  

Cele szczegółowe

1.Poprawa dostępności wewnętrznej i zewnętrznej Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. 

2.Poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa mazowieckiego z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową TEN-T.  

3.Zwiększenie perspektyw rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych, ułatwianie przemieszczania się ludzi i towarów, zwiększenie efektywności handlu i zwiększenie możliwości współpracy międzyregionalnej. 

4.Wyprowadzenie kołowego transportu substancji niebezpiecznych poza tereny zurbanizowane. 

5.Zwiększenie atrakcyjności Płocka i jego Obszaru Funkcjonalnego dla nowych inwestycji zapewniających trwały i zrównoważony rozwój. 

Projekt w sposób kompleksowy przyczynił się do wzmocnienia wizerunku regionalnej gospodarki poprzez: zapewnienie bezpośredniego połączenia z terminalem produktowym Orlen S.A. oraz rozwój nowych i modernizację istniejących stref aktywności gospodarczej. Realizacja inwestycji to z jednej strony zapewnienie efektywności korzystania z zasobów, a z drugiej strony jeden z elementów na rzecz poprawy mobilności miejskiej zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej. Zrealizowanie projektu zapewniło dostępność komunikacyjną istniejących terenów inwestycyjnych PPP-T oraz nowych terenów inwestycyjnych na osiedlu Trzepowo zgodnie z obwiązującym MPZP.  Tereny te sąsiadują z terminalem produktowym  Orlen S.A. oraz istniejącą, czynną linią kolejową nr 33. Teren stanowi jedyny w Gminie – Miasto Płock zwarty i  dostępny kompleks przeznaczony pod inwestycje produkcyjno-usługowe w tym z możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Powstały ciąg drogowy zapewnia sprawne połączenie z drogą krajową nr 62 w kierunku Warszawy, drogą krajową nr 60 w kierunku wschodnim dając bezpośrednie połączenie z istniejącym i planowanym przebiegiem trasy S10 oraz drogą krajową nr 60 w kierunku południowym dając bezpośrednie połączenie z autostradą A1. Przedmiotowy ciąg drogowy znajduje się w postulowanym Korytarzu Bałtyk – Morze Czarne bazowej sieci TEN-T. Projekt był największą, pod względem rzeczowym i finansowym, inwestycją drogową Miasta Płocka, zrealizowaną w perspektywie UE 2014-2020. 

Projekt został zrealizowany i rozliczony terminowo, osiągnięto założone wskaźniki.

Link do strony internetowej projektu: 

https://nowy.plock.eu/budowa-trasy-polnocno-zachodniej-miasta-plocka/

Linki do materiałów video na temat projektu: 

http://old.plock.eu/pl/informator_spoleczny_miasto_zyje.html

https://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,24065370,obwodnica-oddana-do-uzytku-cala-trasa-od-ronda-wojska-polskiego.html

https://dziennikplocki.pl/trasa-ktora-na-pewno-poprawi-zycie-w-naszym-miescie-foto/

https://dziennikplocki.pl/ten-dzien-na-stale-wpisze-sie-w-historie-plocka-obwodnica-przejezdna-w-calosci-foto/