60. Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki na terenie m. Gąbin

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Opis projektu: 

Przeprowadzono budowę nowego odcinka drogi woj. nr 577, budowę drogi głównej drogi,  budowę skrzyżowań umożliwiających włączenie projektowanej drogi do istniejącej sieci drogowej, przebudowę dróg krzyżujących się z projektowaną drogą, na odcinku bezpośrednio przylegającym do drogi, budowę trzech dróg serwisowych wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 577, budowę chodników i ścieżek rowerowych,  budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę wysp dzielących, budowę zatoki do ważenia, budowę przejść dla płazów oraz przejść ekologicznych dla małych zwierząt, budowę przepustów, budowę odwodnienia drogi,  przebudowę kolizji z siecią podziemną  i naziemną, budowę oświetlenia drogowego,  wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, prace budowlano-montażowe w zakresie infrastruktury drogowej (BRD).

Link do strony internetowej projektu:  https://api.mzdw.pl/storage/files/342/RPO-WM-2014-2020-DW-577—Obwodnica-Gabina.pdf