57. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Opis projektu: 

Przeprowadzone zostały roboty budowlane związane z rozbudową przedmiotowego odcinka drogi woj. nr 541, a w szczególności poszerzone zostały jezdnie, wybudowano i rozbudowano ścieżki rowerowe i chodniki, skrzyżowania. Przeprowadzono przebudowę linii średniego napięcia, przebudowę oświetlenia drogowego, odwodnienie drogi, przebudowie przepustu. Ponadto przeprowadzono budowę obiektów inżynierskich (most nad rzeką Wkra, przepusty, ściany oporowe), budowę i przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowę i rozbudowę odwodnienia drogowego. Przebudowę istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu (sieci elektroenergetyczne, sieć teletechniczna, wodociągowa, kanalizacji), przebudowę urządzeń melioracyjnych, budowę niezbędnej dla inwestycji drogowej infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia, wraz z urządzeniami technicznymi. Rozbiórkę kolidujących obiektów budowlanych. 

Link do strony internetowej projektu:  https://api.mzdw.pl/storage/files/328/541.pdf