35. Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem w środowisku domowym

Projekt: Skuteczna diagnoza i indywidualna terapia w środowisku domowym szansą dla dzieci z autyzmem z województwa mazowieckiego Beneficjent: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii zrealizowało kompleksowy projekt mający na celu zwiększenie dostępności i jakości usług terapeutycznych dzieci z autyzmem oraz podniesienie wiedzy ich rodziców, opiekunów i

36. Program badań przesiewowych słuchu uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Mazowsza

Projekt: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 (41 dofinansowanych projektów) Beneficjent: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów z województwa mazowieckiego był pierwszym tak kompleksowym działaniem w Unii Europejskiej oraz na świecie, które objęło cały region administracyjny kraju i

37. Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa w Radomiu, Płocku, Gminie Brudzeń Duży oraz Stara Biała

Projekt: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I-VI (4 projekty zrealizowane wśród uczniów szkół z Radomia oraz Płocka, a także gmin Brudzeń Duży oraz Stara Biała) Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Celem działań zrealizowanych przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy była poprawa stanu zdrowia dzieci z chorobą kręgosłupa. Szczególną uwagę zwrócono na wczesne

38. Zdrowy kręgosłup u uczniów radomskich szkół podstawowych

Projekt: Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Szkołach Podstawowych działających na terenie Radomia przeprowadzono kompleksowy projekt mający na celu poprawę stanu zdrowia dzieci z chorobą kręgosłupa. Działania objęły profilaktykę i rehabilitację wad postawy u uczniów. Szczególną uwagę zwrócono na wczesne wykrywanie wad rozwojowych. Z efektów pomocy z