35. Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem w środowisku domowym

Projekt: Skuteczna diagnoza i indywidualna terapia w środowisku domowym szansą dla dzieci z autyzmem z województwa mazowieckiego

Beneficjent: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii zrealizowało kompleksowy projekt mający na celu zwiększenie dostępności i jakości usług terapeutycznych dzieci z autyzmem oraz podniesienie wiedzy ich rodziców, opiekunów i osób z otoczenia. Wsparciem objęto mieszkańców  powiatów warszawskiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, legionowskiego, grodziskiego, otwockiego i piaseczyńskiego.

Co udało się osiągnąć?

  • 63 małych pacjentów w wieku od 1,5 do 15 lat ze zdiagnozowaną chorobą autystyczną wzięło udział w projekcie,
  • wszyscy uczestnicy otrzymali indywidualne wsparcie w postaci wizyt domowych i nauki jak pracować, współpracować i wspólnie żyć z dzieckiem dotkniętym całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • prawie wszyscy uczestnicy ukończyli udział w projekcie zgodnie z planem (58 pacjentów),
  • u prawie wszystkich pacjentów poprawiły się wyniki funkcjonowania poznawczego,
  • z metod terapii przeszkolono 71 rodziców lub opiekunów prawnych,
  • 74 osób pracujących w szkołach i przedszkolach zostało przeszkolonych z bycia asystentem-cieniem dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Zrealizowane działania obejmowały:

  • Diagnozę początkową i końcową: Na początku przeprowadzono wywiady psychologiczne na temat potrzeb dziecka i jego rodziny. Dodatkowo przeprowadzono diagnozę funkcjonowania poznawczego, zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej i komunikacji. Podsumowanie udziału w projekcie stanowiła z kolei indywidualna diagnoza funkcjonalna, której wyniki przekazano rodzicom (lub opiekunom prawnym) wraz ze wskazówkami do dalszej pracy z dzieckiem.
  • Terapia w środowisku domowym: Spotkania w domach, szkołach i placówkach wczesnoszkolnych przeprowadzono od października 2018 roku do początku marca 2020. Każde spotkanie trwało co najmniej półtorej godziny (co najmniej 12 spotkań dla każdego uczestnika, minimum 1 spotkanie na miesiąc).
  • Szkolenia dla rodziców (lub opiekunów) dzieci ze spektrum autyzmu: Zrealizowano w sumie 4 dwudniowe szkolenia dla 71 rodziców lub opiekunów prawnych małych pacjentów. Udział w szkoleniu był okazją do poznania metod terapii i praktycznych wskazówek jak wspomagać rozwój dziecka w domu.
  • Działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia pacjenta tj. asystentów osób niepełnosprawnych działających na rzecz placówek oświatowych: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii zorganizowało szkolenia z bycia asystentem-cieniem dla 74 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju w szkołach i przedszkolach.

Zdjęcie: Adobe Stock