PROJEKTY

Termomodernizacja budynków w gminie Jabłonna

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Gmina Jabłonna

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna

W ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna” zrealizowano prace termomodernizacyjne w czterech budynkach użyteczności publicznej, należących do Gminy Jabłonna. Budynkami tymi były:  Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie (GCKiS),  Filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie (dawniej Publiczne Gimnazjum w Chotomowie) oraz Gminne Przedszkole w Jabłonnie. Łączna powierzchnia całkowita obiektów, poddana procesowi termomodernizacji  oraz tzw. robotom towarzyszącym wyniosła ponad 5 175 m².

Analiza wskaźników zapotrzebowania na ciepło budynków objętych projektem w odniesieniu do ich ogrzewanej powierzchni wykazała konieczność przeprowadzenia prac związanych z tzw. głęboką termomodernizacją. Dlatego też głównym i bezpośrednim celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna z uwzględnieniem jej kompleksowego wymiaru tj. głębokiej modernizacji energetycznej połączonej z wymianą źródeł ciepła oraz z zakupem i montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) wraz z ich pełną integracją z istniejącymi w obiektach systemami.

Wnioskodawca dokonał także identyfikacji i zdefiniował cele pośrednie. Zaliczył do nich przede wszystkim:

  • głęboką termomodernizację budynków prowadząca do wzrostu efektywności energetycznej przy zachowaniu standardów wymaganych prawem polskim i Unii Europejskiej,
  • ograniczenie ładunku zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w procesie wytwarzania energii, dzięki zmniejszeniu zużycia energii oraz jej racjonalnego wykorzystania,
  • edukacja ekologiczna rozumiana jako promowanie energooszczędności i efektywnego wykorzystania energii w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wśród osiągniętych wskaźników rezultatu wymienić należy przede wszystkim:

  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 835,46 GJ/rok;
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 83,73 MWh/rok;
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 250,35 tony równoważnika CO2/rok;
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 280 643,17 kWh/rok.

Dzięki realizacji projektu wybudowano jedną jednostkę wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz dwie jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Potrzeby energetyczne jednego z obiektów zostały w całości pokryte dzięki zastosowaniu instalacji OZE, dzięki zamontowaniu pompy ciepła skojarzonej z panelami fotowoltaicznymi.