PROJEKTY

Park Dolina Wkry w Pomiechówku

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Gmina Pomiechówek

Tytuł projektu: Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku

Głównym założeniem przedsięwzięcia była ochrona bioróżnorodności, cennych siedlisk przyrodniczych, edukacja oraz promocja lokalnych zasobów przyrodniczych. Park został wkomponowany w naturalny krajobraz lasów pomiechowskich i doliny Wkry, z całkowitym poszanowaniem wymogów dyrektywy siedliskowej. Zaprojektowane ukształtowanie terenu zakładało zachowanie 100 proc. powierzchni biologicznie czynnej. Wśród celów szczegółowych projektu znalazły się te podkreślające wagę edukacji przyrodniczej młodego pokolenia dotyczącą chronionych w projekcie zasobów przyrodniczych oraz promocję lokalnych zasobów przyrodniczych. Niezwykle istotnym założeniem projektu było ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego poprzez kanalizacje ruchu turystycznego.