95. Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o. o. 

Partner Projektu: Powiat Piaseczyński (Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach) 

Opis projektu: 

Projekt skierowany był do minimum 71 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczęszczających do szkoły podstawowej i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych – wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach. Kształcone są tu dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: umiarkowanym, znacznym i głębokim, w tym dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzmem, zespołem Downa, zespołami genetycznymi, wadami narządu ruchu, słuchu i wzroku) w wieku od 6-25 roku życia. Wszyscy uczniowie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych oraz powiązanych z nimi postaw i umiejętności uczniów. W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia z robotyki, kółko matematyczne i przyrodnicze, warsztaty multimedialne z wykorzystaniem magicznego dywanu, kółko artystyczne oraz zajęcia specjalistyczne w ramach zindywidualizowanego wsparcia – zajęcia logopedyczne i zajęcia z integracji sensorycznej. Projekt zakładał również doposażenie placówki – zakupiono między innymi laptopy oraz komputery stacjonarne, drukarki, rzutnik multimedialny, doposażono pracownię przyrodniczą w gry dydaktyczne i programy edukacyjne, pracownię matematyczną w programy matematyczne, zakupiono „magiczny dywan” oraz materiały do zajęć integracji sensorycznej. Uczestnicy projektu wzięli udział w jednodniowych wyjazdach edukacyjnych oraz warsztatach naukowych realizowanych na terenie szkoły. 

Linki do publikacji na temat projektu:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oXamWFFSWoCnZZLDHHFM7GbtXa2VNvP4K8KzKAFx8fjGN1ZwgxiXd4TBCtKHUJy5l&id=601575209980413

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02k1FXiHnDNc3mpmDTivckMkRCdA2JyWV4ZPcGHNC33kfqQdfYB9XzVLmr8C4uTbLTl&id=601575209980413

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0EZXvGPtXtWRHhs5HtTbXWUkoG1DQptXE7tQq3LaYviEPXcuGhZKzsUpLHoHVES87l&id=601575209980413