94. Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Gmina Mińsk Mazowiecki 

Opis projektu: 

Projekt „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”  realizowany był w 7 szkołach podstawowych na terenie Gminie Mińsk Mazowiecki.

Głównym celem projektu było podniesienie u 667 uczniów z obszaru Gminy Mińsk Mazowiecki kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie u 91 nauczycieli umiejętności i kompetencji zawodowych

W ramach projektu nastąpiło wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół, w tym zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz

doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych/matematycznych.

Najważniejsze efekty projektu:

  • Rozwinięcie kompetencji kluczowych u 667 uczniów objętych wsparciem.
  • Wykształcenie i rozwój u 667 uczniów umiejętności uniwersalnych.
  • Wsparcie 318 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych.
  • Wyrównanie szans uczniów z różnych środowisk (tj. ze zróżnicowanym kapitałem środowiskowym). – Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwój uzdolnień uczniów.

-Podniesienie atrakcyjności oferty szkoleniowej i innowacyjności. 

-Zwiększenie szans u 667 uczniów na efektywne wkroczenie w kolejne etapy kształcenia i w rezultacie w przyszłości na rynek pracy.

-Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego.

-Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wczesna interwencja społeczna. -Zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 91 nauczycieli.

  • Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym korygowania deficytów takich jak: wady wymowy, dysleksja oraz terapii specyficznych trudności w uczeniu się ucznia młodszego.
  • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.

Link do strony internetowej projektu:

https://www.minskmazowiecki.pl/1511,kreatywna-szkola-w-gminie-minsk-mazowiecki