70. Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Powiat Mławski/Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Partner projektu: Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” 

Opis projektu: 

Celem projektu była aktywizacja zawodowa 165 osób ( 91K 74M) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pow. mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb  przedsięwzięcia w zakresie i integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej.   Przeprowadzona została diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Pierwszym działaniem była realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym- poradnictwa w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Następnie realizowane były instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym w postaci szkoleń zawodowych oraz instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym takie jak: staże zawodowe , subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. W projekcie zastosowano także działania uzupełniające w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w postaci sfinansowania kosztów dojazdu.