71. Zwiększenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia Malwa PLUS 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MALWA PLUS 

Opis projektu: 

Celem projektu było „Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej wśród 55 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiat grodziski poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych. W ramach projektu udzielono profesjonalnego wsparcia 19 osobom niepełnosprawnym w zakresie usług opiekuńczo-asystenckich w miejscu zamieszkania oraz 36 osobom niepełnosprawnym w ramach oferty zajęć Dziennego Klubu Opieki. Rezultatem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania było ograniczenie odizolowania i wykluczenia społecznego wśród 19 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zwiększenie zakresu i częstotliwości usług opiekuńczo-asystenckich. Rezultatem działań prowadzonych w ramach Dziennego Klubu Opieki była poprawa aktywności społecznej, wyrabianie zaradności osobistej i samodzielnego wypełniania ról społecznego wśród 36 osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zwiększenie jakości usług opiekuńczych. 

Dzienny Klub Opieki zapewniał miejsce do bezpiecznego i godnego spędzania czasu dla 36 uczestników niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Prowadził zajęcia aktywizujące sferę fizyczną, intelektualną i zabezpieczał potrzeby życiowe uczestników. W ramach aktywnej integracji prowadzone były zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne, kreatywne, psychologiczne i rehabilitacji usprawniającej. Uczestnicy korzystali również z usług rekreacyjnych i spotkań towarzyskich. Uczestnicy uczestniczyli również w kołach zainteresowań związanych z fotografią, tańcem, muzyką, zajęciami plastycznymi i nauki języka angielskiego.  

Wszystkie działania realizowane były w oparciu i diagnozę potrzeb osób niepełnosprawnych i ustaloną indywidualnie ścieżkę reintegracji.  

W ramach wsparcia wyremontowano i przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych 2 sale terapeutyczne.