74. Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Opis projektu: 

Zrealizowana inwestycja obejmowała zakup sprzętu oraz aparatury wysokospecjalistycznej na potrzeby świadczonych usług zdrowotnych. Zakupiono między innymi: oftalmoskop specjalistyczny, aparat do znieczulenia ogólnego, diatermię chirurgiczną, respirator, kardiomonitor stacjonarno-przenośny, aparaty EKG, holter ciśnieniowy. Ponadto zakładała zakup sprzętu oraz kompleksowe wyposażenie technologiczne sterylizatorni wraz z towarzyszącymi pracami związanymi z adaptacją i remontem pomieszczeń oraz instalacją i uruchomieniem dostarczonego sprzętu. Materiały sterylne są podstawą funkcjonowania każdej placówki medycznej, dlatego bardzo ważna była przebudowa sterylizatorni szpitala. 

W wyniku inwestycji nastąpiło wzmocnienie potencjału szpitala w zakresie świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia w obszarze ginekologii i położnictwa oraz pediatrii i neonatologii. 

Nowy sprzęt zwiększył możliwości szpitala w zakresie rozwoju opieki koordynowanej (dotyczy współpracy oddziałów szpitalnych z poradnią – AOS, Podstawową Opieką Zdrowotną) a także zapewnił poszerzenie oferty usług zdrowotnych i zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem.  

Poprzez zrealizowanie inwestycji osiągnięty został cel główny projektu – zwiększenie dostępności i poprawa jakości opieki zdrowotnej.  

Rozwiązania są adekwatne do skali potrzeb – wynikającej z liczby mieszkańców obszaru oddziaływania projektu.  

Grupą docelową są mieszkańcy Nowego Miasta nad Pilicą oraz okolicznych miejscowości powiatu grójeckiego, a także sąsiednich powiatów.