75. Sochaczew (od)Nowa

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew 

Partner projektu: Powiat Sochaczewski 

Opis projektu: 

„Sochaczew (od)Nowa” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Jakość życia”, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. 

W ramach realizacji projektu zrealizowane zostały następujące zadania: 
Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury etap II-V oraz modernizacja budynku przystani, w ramach której zostały wybudowane bulwary rekreacyjne nad Bzurą oraz kawiarnia w miejscu dawnej przystani kajakowej. W ramach projektu poddano termomodernizacji budynek Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 

Zrewitalizowane tereny nad Bzurą stały się nie tylko miejscem rekreacji dla mieszkańców, ale również przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowo-handlowym. 

Projekt zakładał zintegrowane działania rewitalizacyjne na rzecz społeczności lokalnej i gospodarki, w celu wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego, w tym ożywienia terenów nadrzecznych w Sochaczewie. 

Cele projektu: 

  • ograniczenie dysfunkcji społecznych – aktywizacja i reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców, wdrażanie i wspieranie ekonomii społecznej; 
  • atrakcyjna przestrzeń publiczna – zapobieganie wandalizmowi i likwidowanie efektów wandalizmu, modernizacja ciągów pieszych i dróg lokalnych, rewaloryzacja terenów zieleni urządzonej, tworzenie miejsc aktywności społecznej, wdrażanie założeń gospodarki niskoemisyjnej;  
  • świadome i wrażliwe społeczeństwo – organizowanie inicjatyw na rzecz odnowy przestrzeni, organizowanie wydarzeń kulturalnych na obszarze rewitalizacji. 

Link do strony internetowej projektu: https://sochaczew.pl/sochaczew-odnowa.html