87. Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Miasto Żyrardów 

Partnerzy projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie  

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu była rewitalizacja Osady Fabrycznej w Żyrardowie, służąca aktywizacji społecznej i gospodarczej. Głównym celem projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.   

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

Zadanie 1- „Nowy Świat” – odnowa społeczna i gospodarcza terenu dawnej fabryki lniarskiej- budowa ulicy Nowy Świat wraz z infrastrukturą; 

Zadanie 2- Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej (m.in. siłownia plenerowa); 

Zadanie 3-Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6 MiPBP) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne. 

Dzięki realizacji powyższych zadań, możliwa była zmiana sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich w centrum Żyrardowa. Stworzone zostały warunki m. in. do rozwoju działalności gospodarczej o charakterze usługowo-handlowym, w tym do sprzedaży produktów regionalnych. 

Do grup docelowych projektu zaliczają się:  

-Mieszkańcy obszaru rewitalizacji;  

-Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bądź planujące ją prowadzić; 

-Pozostali mieszkańcy Żyrardowa; 

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu wynikał bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020, przyjętego uchwałą nr XXXIX/262/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2017 r. 

Link do informacji o projekcie na stronie beneficjenta: https://www.zyrardow.pl/zintegrowany-projekt-rewitalizacji-centrum-osady-fabrycznej-w-zyrardowie-sluzacy-aktywizacji-spolecznej-i-gospodarczej/