88. Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Pionki 

Partner projektu: Stowarzyszenie – Klub Żeglarski Pionki 

Opis projektu: 

Projekt obejmował rewitalizację zdegradowanego terenu poprzemysłowego – Staw Górny Pionki. Jego nadrzędny cel to ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. 

Miasto Pionki od lat boryka się z problemem występowania nieuporządkowanej przestrzeni miejskiej. Teren oraz obiekty objęte przedsięwzięciem charakteryzowały się złym stanem technicznym i od lat nie spełniały swoich funkcji społecznych oraz publicznych. Nie były ponadto dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres przedmiotowego projektu obejmował modernizację budynku A – dawnego lokalu gastronomicznego oraz budynku B – hangaru Klubu Żeglarskiego Pionki, a także zagospodarowanie terenu przyległego wraz  
z budową wodnego placu zabaw – splash park. W wyniku gruntownej metamorfozy ośrodka w budynku A powstały przebieralnie, natryski, toalety, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze oraz sala konferencyjna i baza gastronomiczna. Budynek B to siedziba Klubu Żeglarskiego Pionki. Ponadto stanowi on otwartą strefę społeczno-kulturową z salą konferencyjną przeznaczoną do organizacji warsztatów, czy targów lokalnego rzemiosła/produktów spożywczych. Budynek B to także szkutnia dla jachtów oraz dwa pokoje hostelowe. 

W ramach projektu powstał także jedyny w regionie wodny plac zabaw – splash park będący doskonałą i bezpieczną formą zabawy z wodą dla najmłodszych.  

Realizacja projektu to lepsza dostępność mieszkańców obszaru zdegradowanego do wysokiej jakości miejsc aktywizacji społecznej  
i zawodowej, rozwiązywania problemów społecznych, integracji społecznej, rekreacji oraz wypoczynku. Zrewitalizowane obiekty oraz zagospodarowana wokół nich przestrzeń stanowią ogólnodostępny obszar spotkań, organizacji warsztatów, kursów, czy promocji regionu. Zwiększenie atrakcyjności ośrodka to także szansa na tworzenie nowych miejsc pracy. 

Link do informacji o projekcie na stronie beneficjenta: http://pionki.pl/strona-336-modernizacja_infrastruktury_nad_stawem.html