54. E-Akademia – wdrożenie e-usług w Akademii Leona Koźmińskiego 

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta:  Akademia Leona Koźmińskiego

Zarówno dziś, jak i w najbliższej przyszłości technologie, stanowiące podstawową infrastrukturę społeczeństwa cyfrowego, są i będą coraz bardziej powszechne. Dotyczy to także szkolnictwa wyższego. O potrzebie ich ciągłego rozwoju przekonaliśmy się wszyscy dobitnie w czasie pandemii COVID-19, która przyniosła zagrożenia i postawiła przed uczelniami poważne wyzwania. Projekt „E-Akademia – wdrożenie e-usług w Akademii Leona Koźmińskiego” zakończył się w kluczowym momencie i pozwolił Uczelni w stosunkowo krótkim czasie zapewnić ciągłość organizacji kształcenia w nowych warunkach, zarówno od strony technologicznej jak i społecznej.   

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym Mazowsza wraz z uwzględnieniem sugestii zgłaszanych przez studentów, Akademia Leona Koźmińskiego zrealizowała projekt wykorzystujący TIK do obsługi procesów edukacyjnych. Jego głównym celem był wzrost efektywności edukacji, podniesienie dostępności i jakości kształcenia oraz usprawnienie funkcjonowania procesów wewnętrznych związanych z dydaktyką przez wdrożenie 13 e-usług, które złożyły się na portal myKozminski. W proponowanym układzie 13 usług funkcjonalnych, tj. e-dyplom, e-obecność, e-edukacja, e-LLL, e-portfolio, e-klinika przedsiębiorczości, e-wnioski, e-poradnia, e-innowacje, egzamin, e-ALKcloudID, e-zapisy oraz e-retencja, wyróżniono dwie grupy usług: 

1) związane z wąsko rozumianą aktywnością akademicką studenta; 

2) związane z poza edukacyjną aktywnością studenta. 

Dzięki dofinansowaniu projektu Akademia mogła podjąć kompleksowe działania związane z rozwojem e-usług na zdecydowanie większą niż dotychczas skalę i co najważniejsze, skutecznie stawić czoła pandemii COVID-19, wykorzystując wdrożone rozwiązania. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, w tym błyskawiczny rozwój technologii cyfrowych, rezultaty projektu są nie tylko utrzymywane, ale intensywnie rozwijane, np. e-wnioski czy e-decyzje. Projekt miał też bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu kształcenia, sposobu komunikacji ze studentami i studentkami oraz zarządzania Uczelnią przez wprowadzenie rozwiązań stosowanych w obszarze społeczeństwa informacyjnego.    

Link do strony internetowej projektu:  https://www.kozminski.edu.pl/pl/e-uslugi  

Linki do materiałów video na temat projektu: 

https://kozminski-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kkwapinska_kozminski_edu_pl/EdyuiN5U0cVOrOy-G6a3_3kBRzSSj5tUpToH2iopiO7t6g?e=agHpwZ