Rewitalizacja centrum Osady Fabrycznej w Żyrardowie

Tytuł projektu : Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej

Beneficjent: Miasto Żyrardów

Partnerzy w projekcie: Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie, Gmina Grodzisk Mazowiecki

Przedmiotem projektu była rewitalizacja Osady Fabrycznej w Żyrardowie, służąca aktywizacji społecznej i gospodarczej. Głównym celem projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych. 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

  • Zadanie 1 „Nowy Świat” – odnowa społeczna i gospodarcza terenu dawnej fabryki lniarskiej- budowa ulicy Nowy Świat wraz z infrastrukturą;
  • Zadanie 2 Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej (m.in. siłownia plenerowa);
  • Zadanie 3 Remont zabytkowej Biblioteki Fabrycznej (filia nr 6 MiPBP) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne.

Wyróżnikiem projektu był jego zintegrowany charakter oraz dostosowanie przedsięwzięcia do lokalnych uwarunkowań i potrzeb zdiagnozowanych w Programie Rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Poszczególne elementy objęte projektem są ze sobą wzajemnie powiązane przestrzennie – biblioteka poprzez istniejący pasaż handlowy łączy się z ul. Nowy Świat, a bezpośrednio do tej ulicy przylegał zdegradowany teren zielony. Obszar rewitalizacji – w tym obszar objęty projektem – jest najcenniejszym obszarem historycznym, ze względu na unikatową wartość i zachowane dziedzictwo kulturowe uznane przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

Realizacja projektu rewitalizacyjnego była istotna ze względu na ocalenie i wzmocnienie tożsamości i tradycji miasta. Tu dodatkowym wyróżnikiem są także zastosowane rozwiązania architektoniczne m.in. zamontowanie w nawierzchni chodników elementów nawiązujących do industrialnego charakteru miejsca tj. „kół zębatych” (dot. Zadania 2).

Bardzo istotnym działaniem było także zastosowanie szeregu ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami w Bibliotece Fabrycznej – jedynej w powiecie żyrardowskim placówce dedykowanej dzieciom i młodzieży. Dodatkowo jeden z pracowników placówki został przeszkolony w zakresie obsługi czytelników ze specjalnymi potrzebami (np. komunikacyjnymi – dzieci ze spektrum autyzmu).

Dzięki realizacji powyższych zadań, możliwa była zmiana sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich w centrum Żyrardowa. Stworzone zostały też warunki m.in. do rozwoju działalności gospodarczej o charakterze usługowo-handlowym, w tym do sprzedaży produktów regionalnych.

Fot. Archiwum Urzędu Miasta Żyrardowa