PRODUKT LUB USŁUGA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Rewitalizacja dawnej bazy cyrkowej w Julinku

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury

Tytuł projektu: Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą

Niniejszy projekt inwestycyjny zakładał gruntowną rewitalizację i modernizację
(przeprowadzenie szeregu robót remontowych, naprawczych, termomodernizacyjnych i
instalacyjnych) oraz wyposażenie wyłączonego z eksploatacji obiektu Dużej Areny, co
umożliwiło zachowanie dziedzictwa i materialnej substancji danego miejsca oraz umożliwiło
świadczenie usług edukacyjno-kulturowych. Projekt zakładał również usuwanie barier
architektonicznych poprzez dostosowanie pomieszczeń do wymagań osób niepełnosprawnych,
w tym budowę łazienki uwzględniając: likwidację progów, zakup i montaż drzwi spełniających
wymagania techniczne pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, montaż poręczy i uchwytów
w pomieszczeniu Dużej Areny. Ponadto, projekt zakładał digitalizację i udostępnienie w
Internecie zbiorów po dawnym Muzeum Sztuki Cyrkowej.

Cele Projektu:

 • Renowacja i doposażenie infrastruktury publicznej w celu poprawy dostępności do zasobów
 • kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.
 • Inwestycje infrastrukturalne, prace modernizacyjne i renowacyjne w zakresie niezbędnym dla
 • efektywnego wykorzystania Dużej Areny w działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i
 • społecznej.
 • Prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w sposób gwarantujący zachowanie jak
 • największej części oryginalnych elementów budynku w celu przywrócenia im dawnego blasku i
 • dostosowania do wykorzystania dla nowych funkcji.
 • Inwestycje w infrastrukturę trwałą, wyposażenie służące działalności kulturalnej, zachowaniu
 • dziedzictwa i zwiększeniu dostępności do jego zasobów.
 • Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz ich powszechne udostępnienie (filmy,
 • zdjęcia, plakaty).
 • Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – obiekt dostępny dla
 • każdego.


Modernizacja Dużej Areny była dofinansowana również w ramach projektu:
„Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie
dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności
energetycznej”.