CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

Modernizacja biblioteki i doposażenie instytucji kultury w Przasnyszu

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury

Zadanie polegało na stworzeniu właściwej infrastruktury (budynek w historycznym centrum miasta poddany kompleksowej modernizacji) na potrzeby funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na zakupie niezbędnego wyposażenia dla ww. biblioteki oraz Muzeum Historycznego w celu udostępnienia nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Przasnyszu.

Głównym celem projektu jest zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych Mazowsza. Działania w projekcie związane są ściśle z realizacją celu bezpośredniego, jakim jest rozwój zasobów kultury i poprawa dostępności do nich w Przasnyszu. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

a) zapewnienie właściwej infrastruktury – przebudowa i dostosowanie do potrzeb Biblioteki Miejskiej budynku dawnego kina, położonego w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta;

b) dopasowanie przestrzeni, wyposażenia i nowoczesnych technologii do potrzeb związanych z rozbudowaną ofertą kulturalną – efektywna aranżacja przestrzeni oraz zapewnienie urządzeń multimedialnych i innych niezbędnych elementów wyposażenia w nowej siedzibie Biblioteki oraz w obiekcie Muzeum; c) rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej w oparciu o nową przestrzeń i środki trwałe, uzyskane dzięki projektowi (rozszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej w wyniku współpracy wszystkich trzech Partnerów – realizacja większej ilości indywidualnych i wspólnych przedsięwzięć, kierowanych do dotychczasowych oraz nowych grup odbiorców).

Ważnym jest fakt, iż projekt realizowany był w partnerstwie z trzema instytucjami kultury działającymi w mieście, które zobowiązały się wspierać w zakresie rozwoju oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców naszego Miasta w następnych latach.

Na bazie zmodernizowanej infrastruktury oraz przy wykorzystaniu wyposażenia nabytego w ramach projektu, stworzona została wysokiej jakości oferta kulturalna, udostępniona w znacznie szerszym wymiarze czasowym oraz skierowana do nowych grup odbiorców.