PROJEKTY

Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w Siedlcach

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Miasto Siedlce

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej oraz budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej. Głównym celem projektu była poprawa komunikacji w subregionie siedleckim poprzez uspójnienie układu dróg lokalnych w Siedlcach z siecią TEN-T. Bezpośrednimi celami projektu było:

 • zapewnienie dostępu do centrum przesiadkowego w Siedlcach,
 • poprawa dostępności multimodalnego węzła na kolejowej sieci TEN-T,
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych,
 • zwiększenie płynności ruchu drogowego poprzez zapewnienie właściwej nośności i przepustowości budowanego ciągu drogowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie elementów uspokajających ruch oraz organizację w sposób zmniejszający możliwość występowania kolizji,
 • uporządkowanie strumieni ruchu drogowego dzięki rozbudowie i modernizacji układu komunikacyjnego,
 • ograniczenie negatywnego wpływu ruchu pojazdów na stan środowiska
  i komfortu życia mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

 • poprawy spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T,
 • zwiększenia dostępności wewnętrznej i zewnętrznej województwa mazowieckiego,
 • zapewnienia interoperacyjności krajowych i lokalnych systemów transportowych,
 • zwiększenia mobilności mieszkańców subregionu siedleckiego, poprawy stanu środowiska naturalnego.