CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

Studia podyplomowe dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych

Projekt miał na celu podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji u 110. osób posiadających przygotowanie psycholog.-pedagog. z zakresu kształtowania warunków proinkluzyjnych w trakcie proc. edukacyjnego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Program studiów podyplom. miał charakter innowacyjny, zakładał przygotowanie nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych do pracy w nowatorski sposób, tj:

  • podejście do uczniów i współpracy w triadzie uczeń-nauczyciel-rodzic;
  • promocja pełnego uczestnictwa w systemie kształcenia wszystkich uczniów, szczególnie tych narażonych na wykluczenie;
  • wspieranie i promowanie możliwości realizacji przez tych uczniów własnego potencjału.

Edukacja Włączająca (EW) to propozycja modelu edukacji uwzględniającego różnorodność uczniów korzystających z placówek edukacyjnych i funkcjonujących w systemie edukacji formalnej. O EW mówi się w odniesieniu do różnorodności wynikającej z niepełnosprawności (niepełn.). EW powstała jako alternatywa dla modeli opartych na segregacji (szkolnictwo specjalne), czy integracji. EW to prowadzenie edukacji dzieci z niepełn. (a także innych dzieci o SPE) w szkole masowej, ale przy założeniu, że to system szkolny dostosowuje się do indywidualnego tempa nauki, zdolności, możliwości dziecka. EW kładzie nacisk na różnorodność i elastyczność, zw. z odpowiadaniem na potrzeby i możliwości poszczególnych uczniów. Przyjęcie tego modelu przenosi ciężar odpowiedzialności za zmniejszenie skutków funkcjonowania barier na społeczeństwo, w przeciwieństwie do oczekiwania od osób z niepełn. dostosowania się i nauczenia, jak w świecie barier funkcjonować. Szkoła inkluzyjna to szkoła, w której zidentyfikowano bariery uniemożliwiające pełne uczestnictwo w procesie edukacyjnym uczniom o SPE oraz podjęto działania na rzecz zniesienia tych barier. Warunkiem funkcjonowania takiej szkoły jest włączenie wszystkich nauczycieli, a zatem odejście od poglądu, że tylko szkolni specjaliści odpowiadają za dziecko z niepełn.

Seminarium naukowe, autor zdjęć: Anna Gamza