PROJEKTY

Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Gmina Wyszków

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa –etap III i IV

Bezpośrednio efektem realizacji przedmiotowego projektu była budowa drogi  o dł. 1,8 km wraz  z  drogami  serwisowymi  wzdłuż  obwodnicy i  przebudowa istniejącej  sieci uzbrojenia terenu.

Celem nadrzędnym przedmiotowego projektu, zgodnie z celem działania 7.1 RPO WM, była poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej.

Celem głównym projektu było rozładowanie ruchu drogowego w centrum Wyszkowa, ograniczenie wysokiej emisji hałasu, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zwiększenie płynności ruchu w centrum Wyszkowa oraz zapewnienie dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych i dworca kolejowego, poprzez budowę obwodnicy śródmieścia Wyszkowa.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących celów szczegółowych – pośrednich:

1.   Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy,

2. Poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę nowych odcinków chodników wzdłuż jezdni,

3. Poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerzystów poprzez budowę ścieżki rowerowej,

4. Poprawę płynności ruchu osób przejeżdżających przez miasto,

5. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych, instytucji i ośrodków świadczących podstawowe usługi publiczne, zlokalizowanych w obrębie budowanej drogi,

6. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy,

7. Poprawę poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego,

8. Powstanie nowych miejsc pracy,

9. Poprawę warunków życia społeczności lokalnych

10. Przecięcie ruchu tranzytowego,

11. Skrócenie czasu podróży,

12. Zapewnienie komfortu jazdy,

13. Zwiększenie dostępności do miejsc aktywności gospodarczej,

14. Poprawę układu komunikacyjnego, dostępności do głównych szlaków transportowych (europejskich i krajowych).