PROJEKTY

Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kozienicach

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Gmina Kozienice

Tytuł projektu: Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach – II etap

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i rozwój zasobów kulturowych poprzez renowację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kozienicach. Do celów szczegółowych zaliczyć należy:

 • rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej,
 • poprawa dostępności do usług kulturalno-edukacyjnych poprzez upowszechnienie dostępu do wydarzeń i imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kozienice i okolic,
 • zahamowanie procesu degradacji obiektów zabytkowych,
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania obiektów,
 • zwiększenie dostępności obiektów i usług kulturalnych dla osób niepełnosprawnych,
 • upublicznienie w Internecie wiedzy zawartej w zasobie bibliotecznym Muzeum,
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej gminy Kozienice,
 • promowanie Gminy Kozienice jako miejsca przyjaznego społeczeństwu.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac budowlano-konserwatorskich w dawnym zespole pałacowo-parkowym w Kozienicach, który wpisany jest do rejestru zabytków nr 98/A/8. Przewidziane do realizacji w ramach projektu działania związane są z:

 • renowacja i adaptacją zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, która umożliwi zachowanie dotychczasowych funkcji zespołu, a także służyć będzie nadaniu nowych funkcji użytkowych, z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne i edukacyjne,
 • zabezpieczeniem zabytków przed zniszczeniem,
 • usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym elementem wynikającym ze zidentyfikowanych potrzeb w zakresie kultury będzie digitalizacja księgozbiorów muzealnych. Odbiorcami rezultatów projektu będą osoby i instytucje korzystający z usług kulturalno-edukacyjnych realizowanych przez Beneficjenta oraz Partnera Projektu.