CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

Tytuł projektu: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II)

Celem realizacji projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, które są w wieku 30 lat i powyżej, i zgodnie z dokumentem RPO WM 2014-2020 należą do grup defaworyzowanych, tj.  osób w wieku 50 lat i powyżej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, oraz kobiet. Osobom z grupy docelowej zapewniona została kompleksowa i indywidualna pomoc, tj. pakiet narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy, składająca się z usług i instrumentów rynku pracy, zgodnych z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie to było poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu poprzez opracowanie lub uaktualnienie Indywidualnego Planu Działania. Następnie pośrednicy pracy i doradcy zawodowi pełniący funkcję doradcy klienta diagnozowali indywidualną sytuację każdego z uczestników projektu i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, wobec osób tych zostały zastosowane instrumenty rynku pracy zaplanowane do realizacji w projekcie, tj. odbywanie stażu, zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy, udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Formy wsparcia wybrano do realizacji w projekcie po dokonaniu analizy barier występujących na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb i oczekiwań zarówno osób bezrobotnych z grupy docelowej, jak i lokalnych przedsiębiorców.