Utworzenie systemu ścieżek rowerowych w gminie Jabłonna – etap II

Tytuł projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II

Beneficjent: Gmina Jabłonna

Projekt dotyczy budowy dróg dla rowerów wraz z tzw. infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w Bożej Woli przy ul. Klonowej i Dębowej, w Rajszewie i Jabłonnie wzdłuż ul. Modlińskiej (DW 630) oraz w Chotomowie przy ul. Kolejowej i Przechodniej.

Zadania objęte projektem to m.in.:

1.   Budowa lub przebudowa wydzielonych dróg dla rowerów, dróg dla rowerów, dróg dla rowerów w oparciu o wydzielone pasy jezdni oraz dróg dla rowerów w obrębie ciągów pieszo-rowerowych.

2.   Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury towarzyszącej w postaci:

a)     chodników,

b)     wiat rowerowych i miejsc postoju rowerów,

c)      punktów wypoczynku dla użytkowników transportu rowerowego,

d)     punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w ciągach planowanych dróg rowerowych,

e)     innych elementów wpływających na funkcjonalność i jakość ruchu rowerowego, w tym:

–  stref uspokojonego ruchu „tempo 30”,

– różnic poziomów,

– separatorów,

– podpórek pod stopy,

– samoobsługowych punktów serwisowych obsługi technicznej sprzętu rowerowego,

f)      innej infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji dróg dla rowerów, w tym elementów odwodnienia

3.   Montaż oznakowania obiektów infrastruktury.

Założeniami projektu są m.in. poprawa jakości powietrza na terenie WOF i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych poprzez poprawę warunków dla nieemisyjnej formy transportu indywidualnego opartej o transport rowerowy oraz rozwój infrastruktury umożliwiającej aktywne spędzanie wolnego czasu oraz pośrednio rozwój

Na zdjęciach ścieżki rowerowe realizowane w ramach II etapu budowy ścieżek

Fot. Gmina Jabłonna