Narodowe Centrum Badań Jądrowych: Centrum informacyjno-wdrożeniowe przemysłowych technik radiacyjnych CentriX

Tytuł projektu: Utworzenie centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX

Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Celem projektu jest utworzenie centrum innowacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX, a podstawowym założeniem realizacja celów agendy badawczej, zgodnych z celami regionalnej inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Powstałe w wyniku realizacji projektu laboratoria będą wykorzystywane przez przemysł (cel gospodarczy projektu) oraz naukę (cel niegospodarczy projektu).

Bezpośrednim celem projektu CentriX jest wzrost produktywności i innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw dzięki wsparciu możliwości stosowania przez nie ultranowoczesnych technik badań nieniszczących, dostosowanych do potrzeb odbiorców, a niedostępnych w obecnym systemie gospodarczym.

Badania nieniszczące (NDT – non destructive testing), które będą realizowane w laboratorium centralnym CentriX, to przede wszystkim badania radiacyjne. Służą one, między innymi, do:

– kontroli wyrobów pozwalając na: zmniejszenia braków, wad ukrytych, liczby reklamacji, zwiększenie świadomości niezawodności wyrobów przedsiębiorstw z Mazowsza,

– kontroli jakości dostaw surowcowych, np. węgla, kruszyw, cementu, podłoży drogowych i innych,

– kontroli technicznej obiektów infrastrukturalnych, w tym: dróg, mostów, budynków, elementów ogólnej infrastruktury technicznej, lotnisk, obiektów przemysłowych,

– kontroli procesów przemysłowych, takich jak: przepływów i transportu materiałów i surowców,

– kontroli infrastruktury produkcyjnej, skutkującej zwiększeniem niezawodności i zmniejszeniem czasów nieplanowanych przestojów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności ekonomicznej.

W ramach projektu CentriX wytworzona zostanie i zakupiona infrastruktura badawcza służąca podwójnym celom: rozwojowi w Narodowym Centrum Badań Jądrowych technologii i urządzeń mogących służyć odbiorcom przemysłowym oraz bezpośredniemu, gospodarczemu wykorzystaniu tej infrastruktury poprzez realizację badań nieniszczących i prac badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców.

Fot. Narodowe Centrum Badań Jądrowych