Remont Pałacyku Koelichenów i nowe Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na ul. Siarczanej 6

Tytuł projektu : Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Partnerzy w projekcie: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, Stare Nowe Moje Włochy

Projekt dostosowania wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej Warszawy składał się z dwóch części:

1. W ramach pierwszej części projektu, zabytkowa willa przy ul. Siarczanej 6, która znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym, została poddana kompleksowej renowacji i rozbudowie. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zabytkowa willa została zaadaptowana na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, które stanowi nowoczesną przestrzeń edukacyjno-kulturalną., dającą szerokie możliwości rozwoju dla różnorodnych grup odbiorców. Nowatorskie podejście do koncepcji miejsca tj. modelu współkreacji oferty przez mieszkańców i turystów zapewnia optymalne wykorzystanie CKiAL. W ramach projektu został również zagospodarowany zabytkowy park przy willi.

2. W ramach drugiej części projektu działaniom remontowym i termomodernizacyjnym został poddany zabytkowy Pałac Koelichenów, co zapobiegło degradacji obiektu i stworzyło podstawy do zwiększania powierzchni wykorzystywanej na cele kulturalne. Przy współpracy z sektorem kreatywnym powstało Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy – nowoczesne miejsce spotkań z lokalną historią. Pomieszczenie dedykowane „Archiwum” zostało zaprojektowane zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego i wyposażone w urządzenia stylizowane na lata 20-te XX w. Znajduje się tu ekspozycja pamiątek o wartości historycznej. Zakupiony został również sprzęt i oprogramowania dla osób z dysfunkcjami wzroku. Część dóbr kultury została zdigitalizowana.

Głównym problemem, do którego rozwiązania przyczyniła się realizacja projektu było niewystarczające wykorzystanie obiektów zabytkowych na terenie m.st. Warszawy na cele edukacyjno-kulturalne. Jedną z głównych przyczyn problemu jest zły stan techniczny wielu historycznych budynków posiadających wysoki a zarazem niewykorzystany potencjał do prowadzenia w ich murach działalności edukacyjno-kulturalnej. Ze świadomością oczekiwań turystów i mieszkańców Warszawy, a także obowiązujących trendów w kreowaniu nowoczesnych centrów dostępu do wiedzy, oferty kulturalnej oraz lokalnych ośrodków życia społecznego, wybrano dwa obiekty zabytkowe, które wymagały przeprowadzenia prac modernizacyjnych a jednocześnie posiadały największy potencjał w kontekście kreowania zmiany jakościowej w odbiorze kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców oraz turystów w życiu kulturalnym. I tak właśnie w dwóch dotychczas zaniedbanych budynkach powstały Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej i Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy.

Fot. 1 Katarzyna Winogrodzka

Fot. 2 Magdalena Nowak-Żółkowska

Fot. 3 Marek Bałut