OPS Praga-Południe: Celem jest praca

Tytuł projektu : Celem jest praca

Beneficjent: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Realizacja projektu miała na celu wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 30 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa. Założeniem realizacji projektu było nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych objętych nim osób. Kształcono je m.in. w kierunku rozwijania zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, podejmowania decyzji dot. wyboru/zmiany zawodu. Ważnym elementem projektu było też wyposażenie uczestników w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, a także dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Dążono także do wyeliminowania lub złagodzenia istniejących barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Grupą docelową projektu były osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparci (zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej). Instrumenty wsparcia i sposób ich realizacji były dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt był realizowany przez wyspecjalizowany podmiot w zakresie aktywizacji zawodowej – Klub Integracji Społecznej prowadzony przez OPS.

Najważniejsze przeprowadzone działania i ich odbiorcy to:

– 30 osób objętych indywidualnym doradztwem zawodowym,

– 30 osób objętych indywidualnym poradnictwem psychologicznym,

– 30 osób objętych konsultacjami specjalisty wizerunku,

– 21 osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych oraz szkoleniami/kursami zawodowymi,

– 30 osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych,

– 30 osób uczestniczących w warsztatach aktywizacji zawodowej,

– 30 osób uczestniczących w warsztatach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI),

– 7 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie,

– 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie,

– 35 osób, dla których zostały stworzone diagnozy i ścieżki reintegracji,

– 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek),

– 21 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Fot. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy