Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka

Tytuł projektu : Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka

Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka

Wdrożenie inwestycji polegającej na budowie innowacyjnego na skalę europejską ośrodka prac B+R przy Instytucie Matki i Dziecka spowoduje, że ośrodek ten będzie oferował niedostępne gdzie indziej badania – zarówno pod względem zakresu, kompleksowości, unikatowości wybranych procedur, jak i szybkości dostępu do wielozakresowej diagnostyki wysokospecjalistycznej. W skali województwa mazowieckiego i całej Polski poprawią się możliwości diagnostyczne, a także zwiększy się szybkość i trafność diagnoz. Pacjenci zyskają szerszy i szybszy dostęp do wysokospecjalistycznej diagnostyki genetycznej i biochemicznej oraz możliwości trafnego rozpoznania chorób genetycznie uwarunkowanych.

Założenia projektu obejmują cztery fundamenty:

– zwiększenie potencjału w zakresie opracowania nowych metod diagnostycznych i związanego z nimi rozwoju metod leczenia,

– zwiększenie zdolności do identyfikowania i reagowania na obecne i przyszłe potrzeby (luki rynkowe) w zakresie wysokospecjalistycznej diagnostyki,

– usprawnienie procesu wysokospecjalistycznej diagnostyki,

– zwiększenie potencjału naukowego podmiotu, m.in. poprzez pogłębienie posiadanej unikatowej ekspertyzy.

W ramach Mazowieckiego Centrum Badawczo-Rozwojowego Diagnostyki Matki i Dziecka planowany jest bowiem dalszy rozwój unikatowej diagnostyki genetycznej i biochemicznej oraz procesów medycznych Zakładu Genetyki Medycznej oraz Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej. Rozwijana jest zwłaszcza diagnostyka z zakresu genetyki medycznej chorób genetycznie uwarunkowanych, wrodzonych wad metabolizmu i przesiewu diagnostycznego noworodków. Nie bez znaczenia będzie możliwość dalszego wykorzystania genetyki medycznej oraz badań biochemicznych (proteomika i badania nad stresem oksydacyjnym) do rozwoju metod diagnostycznych w chorobach nowotworowych (w szczególności w ramach leczenia celowanego) co wpłynie na możliwy postęp w zakresie leczenia.

Wszystkie prowadzone w ośrodku badania cechują się bardzo wysokim stopniem innowacyjności i unikalności w skali Polski i Europy. Poszerzony został zakres dostępnej dla podmiotów medycznych, pacjentów i instytucji naukowych wysokospecjalistycznej diagnostyki o unikalnym profilu. Realizacja projektu umożliwi opracowanie ulepszonych i wdrożenie nowych metod diagnostycznych, które poprawiają trafność diagnostyczną i zakres analizowanych parametrów.

Fot. Biuro Prasowe Instytutu Matki i Dziecka