Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Tytuł projektu : Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek

Partner w projekcie: Stowarzyszenie „Vox Humana”

Założeniem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy projektu pochodzili z dwóch szkół podstawowych położonych na warszawskim Targówku – SP nr 58 i SP nr 84.

W ramach projektu uczniowie skorzystali z dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka angielskiego, matematyki, informatyki a dzieci cudzoziemców także z nauki języka polskiego jako języka obcego. Niniejsza inicjatywa skierowana była zarówno do dzieci z trudnościami w nauce jak i uzdolnionych, poszerzających wiedzę w trakcie zajęć prowadzonych metodą eksperymentalną. Ponadto przeprowadzono zajęcia reedukacyjne, warsztaty kreatywności oraz konsultacje indywidualne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu zostały doposażone cztery pracownie szkolne – dwie informatyczne i dwie matematyczne w tablety i plansze interaktywne. Zakupiono także materiały i pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzonych zajęć.

Pomimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, które spowodowały zawieszenie prowadzonych zajęć i wydłużenie okresu realizacji projektu, został on w pełni wykonany a założone w nim cele zrealizowane w wyższym niż pierwotnie zakładanym wymiarze. Kompetencje kluczowe nabyto 148 uczniów, tj. o 20 więcej, niż planowano. Łącznie wsparciem w ramach całego projektu objęto 229 uczniów.

Fot.1-4 Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek

Fot. 5 Radosław Brudnicki