Odnowiony teren nad zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizacja kina „Górnik” w Szydłowcu

Tytuł projektu : Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez: zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu

Beneficjent: Gmina Szydłowiec

Projekt dotyczy rewitalizacji obszaru Starego Miasta wraz z przyległymi ulicami na terenie Gminy Szydłowiec, a jego zakres prac obejmuje:

– zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną: boisko, skate park, parkingi,

– wykonanie ciągu pieszego nad rzeką Korzeniówką od ul. Sportowej do Rynku Wielkiego – wraz z budową drogi dojazdowej do ulicy Rzecznej, budową przepustów, przebudową ulic: Źródlanej, Rzecznej oraz umocnieniem brzegów rzeki,

– remont budynku ochotniczej straży pożarnej oraz adaptację piętra budynku na cele widowiskowo-świetlicowe (modernizacja dawnego kina „Górnik”), zlokalizowanego przy ulicy Strażackiej w centrum Szydłowca.

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności do usług społecznych, stworzenie warunków na odejście od form opieki instytucjonalnej na rzecz opieki środowiskowej (w tym stacjonarnych form opieki), zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących obszar wskazany do rewitalizacji w programie rewitalizacji, udostępnienie przestrzeni do działalności gospodarczej o charakterze usługowo-handlowym (z wykluczeniem obiektów wielkopowierzchniowych), w tym sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych

Fot. Gmina Szydłowiec