Rewitalizacja nabrzeża wiślanego w Płocku

Tytuł projektu : Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Partner w projekcie: Miasto i Gmina Gąbin

Wygrana w głosowaniu czytelników PortaluSamorządowego.pl w ramach VIII edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019, miejsce w gronie laureatów plebiscytu uhonorowanych podczas gali towarzyszącej XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach w 2019 r. oraz „Kryształy Przetargów Publicznych 2019” dla najlepszego zamawiającego w kategorii „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrony zabytków” – to nagrody i wyróżnienia, którymi może poszczycić się Płock w związku z realizacją projektu dotyczącego zagospodarowania Nabrzeża Wiślanego.

Obszar objęty projektem to osiedle Stare Miasto, na terenie nabrzeża wiślanego od ulicy Mostowej do Zalewu „Sobótka”; na podobszarze rewitalizacji wg. Płockiego Programu Rewitalizacji. Zakres projektu obejmował prace inwestycyjne związane ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich – terenów nadwiślańskich będących częścią Starego Miasta Płocka, w celu powstrzymania postępującego procesu marginalizacji i degradacji i nadania im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę i przebudowę:

– sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, infrastruktury drogowej,

– ścieżki biegowej i rowerowej, place i ciągi spacerowe, elementy małej architektury, tereny zielone, promenada spacerowa wraz z falochronem, slipem oraz wiatą sezonową.

W efekcie prowadzonych działań powstała atrakcyjnie urządzona przestrzeń publiczna – miejsce integracji społeczności Płocka, spotkań biznesowych, towarzyskich, wypoczynku, kontaktu z naturą. Utworzono powierzchnie na cele gastronomiczno-handlowe, dzięki czemu generowane są nowe miejsca pracy, a wybudowana infrastruktura techniczna warunkuje lokowanie nowych podmiotów, a tym samym rozwój gospodarczy.

Projekt przyczynił się do zmiany sposobu użytkowania przestrzeni miejskiej. Szeroki wachlarz działań społecznych dedykowanych obszarowiobjętymprojektem przyczynił się do uzyskania zwielokrotnionych korzyści społecznych tj.: poprawy jakości życia mieszkańców, aktywizacji społeczno-gospodarczą najstarszej części miasta Płocka, powstania atrakcyjnej i uporządkowanej przestrzeni publicznej, wykreowanie „mody” na śródmieście jako miejsca do zamieszkania, pracy, wypoczynku czy różnego rodzaju aktywności. Ciekawie zaprojektowana przestrzeń miejska, na której dotychczas występowała silna kumulacja negatywnych zjawisk społecznych, okazała się być świetnym sposobem na przedstawienie mieszkańcom alternatywy dla otaczającej ich codziennej szarości. W wyniku realizacji projektu nastąpiło także zwiększenie dostępności do usług społecznych będących efektem wdrażanego programu ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru.

Na zdjęciach:

1-6. Nabrzeże Wiślane w Płocku

Fot. Urząd Miasta Płocka