Usługi opiekuńcze na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Tytuł projektu : Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka

Partnerzy w projekcie: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Projekt obejmował działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych osób niesamodzielnych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka poprzez zwiększenie zakresu i ilości usług społecznych sprzyjających deinstytucjonalizacji. W ramach projektu 92 uczestników projektu otrzymało wsparcie w postaci usług opiekuńczych i/lub teleopieki oraz poradnictwa psychologicznego i rehabilitacji.

Zastosowana innowacyjna metoda teleopieki pozwoliła na zapewnienie efektywnej formy monitorowania osób niesamodzielnych przy zachowaniu ich prywatności i wykorzystaniu posiadanych przez nich zasobów co pozwoli jednocześnie na ich funkcjonowanie w swoim środowisku przy zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

W ramach projektu utworzona została również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Dodatkowo w ramach projektu wsparciem zostało objętych 30 opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Poprzez szkolenia edukacyjne z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, zajęcia w ramach grup wsparcia oraz poradnictwo psychologiczne zostaną zmotywowani do efektywnego planowania swojego czasu oraz podejmowania aktywności zawodowej.

Na zdjęciach:

Zestawy do teleopieki/ fot. Agnieszka Gwardiak