Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w Wyszkowie

Tytuł projektu : Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie –etap I

Beneficjent: Gmina Wyszków

Partnerzy w projekcie: Powiat Wyszkowski, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Ostrołęce

Głównym celem projektu były poprawa poziomu i jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Wyszków poprzez rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego oraz zwiększenie wykorzystania publicznego transportu zbiorowego.

Zakres projektu obejmował następujące działania:

– budowę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej (na odcinku od ul. Graficznej do Alei Marszałka J. Piłsudskiego) w systemie „parkuj i jedź” wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową,

– budowę ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w Wyszkowie,

– przebudowę skrzyżowania ulic Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową infrastruktury drogowej,

– zakup przystanków autobusowych,

– wykonanie wiat/stojaków rowerowych na terenie Wyszkowa,

– opracowanie dokumentu „Zrównoważona Polityka Transportowa miasta Wyszkowa”

– opracowanie i wdrożenie nowej Organizacji Ruchu,

– stworzenie Systemu Informacji Komunikacyjnej.

Zadanie, poza poprawą jakości i funkcjonalności infrastruktury technicznej na terenie miasta, miało na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego ze źródeł powierzchniowych oraz liniowych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Projekt był jednym ze strategicznych zadań wskazanych w Planie Inwestycyjnym dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego, będącym odpowiedzią na wspólne wyzwania i cele rozwojowe w subregionie ostrołęckim. Wyróżnia się on kompleksowym podejściem mającym na celu zabezpieczenie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej odejście od korzystania z indywidualnej komunikacji samochodowej na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań np. komunikacja zbiorowa czy poruszania się rowerem po mieście. Projekt, poza budową parkingów P&R, B&R, uzupełnieniem brakujących odcinków ścieżek rowerowych, zakładał zbudowanie kładki dla rowerowych która jest jedynym połączeniem prawobrzeżnej strony miasta ze stroną lewobrzeżną dla rowerzystów.

Na zdjęciach:

1. ul. Dworcowa oraz ul. Sowińskiego

2. ul. Leśna

3. Ciąg pieszo-rowerowy na moście drogowym

Fot. Urząd Miejski w Wyszkowie