Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie Ostrołęki

Tytuł projektu : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie miasta Ostrołęki

Beneficjent: Miasto Ostrołęka

Projekt obejmował przebudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 627 tj. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego. Miał on na celu poprawę spójności regionalnej sieci drogowej z układem dróg krajowych – zwiększenie przepustowości DW627, stanowiącej jedną z ważniejszych dróg w subregionie ostrołęckim, która ma bezpośrednie połączenie z DK61. Przebudowa DW627 spowoduje poprawę dostępności zewnętrznej i wewnętrznej miasta subregionalnego, a tym samym pośrednio będzie wpływać na zwiększenie mobilności mieszkańców oraz rozwój społeczny i gospodarczy województwa. Znacząco wpłynął on także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach inwestycji wykonane zostały m.in.: jezdnia ze skrzyżowaniami, droga bisowa, zatoki autobusowe, pierścień wewnętrzny ronda, zjazdy publiczne i wjazdy bramowe, ciąg rowerowy i pieszo-rowerowy, chodnik, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, oświetlenie.

Cele szczegółowe projektu: −podwyższenie standardu życia mieszkańców, −powstanie nowoczesnej infrastruktury drogowej w mieście subregionalnym, spełniającej podstawowe standardy techniczne, −poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych podmiotów gospodarczych, −podwyższenie standardu życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego, −poprawa komfortu jazdy, −poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego poprzez wybudowanie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, −zwiększenie przepustowości DW627, −zmniejszenie kosztów czasu przejazdu, −zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, −poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód deszczowych, budowę kanalizacji sanitarnej i zmniejszenie emisji spalin do powietrza, zmniejszenie hałasu.

Efekty rzeczowe: −Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 2,69 km. −Długość wybudowanych chodników 2,64 km. −Długość zmodernizowanych chodników 0,797 km. −Długość wybudowanych dróg dla rowerów 4,71 km. −Liczba wybudowanych przejść dla pieszych 15,00 szt.−Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych 4,00 szt. −Liczba zmodernizowanych skrzyżowań 6,00 szt. −Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej 1,00 szt. −Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu 54,00 szt. −Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska 1,00 szt. −Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 24,00 szt.

Fot. Biuro Promocji Urzędu Miasta Ostrołęka