Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim

Tytuł projektu : Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim

Beneficjent: Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem projektu jest wzrost integracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten realizowany jest poprzez tworzenie miejsc pracy w nowozakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

W ramach projektu powstaną 43 nowe miejsca pracy, a wsparcie reintegracyjne otrzyma min. 67 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 11 środowisk lokalnych zrealizuje wspólną inicjatywę wspierającą ideę ekonomii społecznej, a min. 9 grup inicjatywnych wypracuje założenia do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej. Dodatkowo minimum 5 lokalnych organizacji pozarządowych zostanie wspartych profesjonalnym doradztwem i zachęconych do podjęcia działalności odpłatnej lub gospodarczej.